Γράμματα Αναγνωστών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Γυμνά τα πλευρά εις τους κατηγόρους»

Κύριε διευθυντά
Ξεφυλλίζοντας την αθηναϊκή εφημερίδα του 19ου αιώνα, «ΑΙΩΝ», διεπίστωσα ότι το θλιβερό συμπέρασμα εις το οποίο κατέληξε ένας ένθερμος Γάλλος φιλέλληνας το 1869, για τις συζητήσεις στην Ελληνική Βουλή εξακολουθεί, 150 χρόνια μετά, να ισχύει... Ετσι γράφει ο «ΑΙΩΝ» της 8.12.1869:
Φιλέλλην εκ Παρισίων διακεκριμένος, ο Alfred Boussy έγραφεν εσχάτως εις φίλον του εν Αθήναις τα επόμενα: «Λυπούμενος ανέγνων τας συζητήσεις της Ελληνικής Βουλής. Αι συζητήσεις αύται οιονεί δικαιούσι την Τουρκίαν εις όσα περί ληστείας εν Ελλάδι γράφει. Τόσω δε μάλλον θλιβόμενος ανέγνων τας συζητήσεις ταύτας, όσω πάντες οι βιομήχανοι προς ους εδυνήθην να ομιλήσω περί της Ελλάδος, πάντοτε κατά το μάλλον ή ήττον μοι αντέταξαν την ληστείαν, ως το πρώτιστον των κωλυμάτων προς έναρξιν επιχειρήσεως τινος εν Ελλάδι. Τα κόμματα υμών κάλλιον ήθελον πράξει, εάν άλλο πεδίον προς συγκρότησιν μάχης εξέλεγον και εάν μη τα πλευρά της Ελλάδος γυμνά παρείχον εις τους κατηγόρους αυτής. Ενθυμούμαι ότι, κατά την μεσοβασιλείαν, ο κ. Βούλγαρης ρητώς κατηγορήθη, ότι, ως συνεννοηθείς μετά τινος ληστρικής συμμορίας. Ο κ. Αμπού ουδέν χειρότερον έγραψε εν τω Βασιλεί των Ορέων. Συμπεραίνομεν ότι οι Ελληνες εισίν οι πρώτοι εργάται των κατ’ αυτών συκοφαντιών».
Αντωνης Ν. Βενετης
 

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ