ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση οικονομικών μεγεθών για τη Sunlight το 2017

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Σημαντική αύξηση εσόδων και κερδών παρουσίασε στην περασμένη χρήση ο όμιλος Sunlight. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 194,5 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 26% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση του 2016. Παράλληλα, τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 22,0 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 26%. Ακόμη, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους υπερδιπλασιάστηκαν και διαμορφώθηκαν σε 7,3 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 2,9 εκατ. ευρώ το 2016.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, η ενίσχυση της κερδοφορίας αποδίδεται τόσο στη σημαντική βελτίωση των δραστηριοτήτων της, που σε συνδυασμό με τη χαμηλότερη αύξηση των λειτουργικών εξόδων οδήγησαν σε καλύτερα λειτουργικά αποτελέσματα, όσο και στην πρόσφατη απομόχλευσης της θέσης της με την παρεπόμενη μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων. Yπενθυμίζεται ότι πέρυσι η εταιρεία προχώρησε στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 50 εκατ. ευρώ μέσω βιβλίου προσφορών και με χαμηλό επιτόκιο (4,25%).

Από την άλλη πλευρά, επιτεύχθηκε σημαντική αύξηση ενοποιημένων εσόδων, κυρίως λόγω της μεγέθυνσης των μεριδίων αγοράς και του όγκου πωλήσεων στις μπαταρίες βιομηχανικών εφαρμογών, αλλά και δευτερευόντως της αύξησης της τιμής του μολύβδου. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε ευρώ 222,8 εκατ., έναντι ευρώ 168,4 εκατ. πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 32%. Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας είναι υψηλότερος από τον ενοποιημένο, καθώς περιλαμβάνει σημαντικές πωλήσεις προς τη θυγατρική της Sunlight Recycling, οι οποίες σε ομιλικό επίπεδο απαλείφονται. Η παραδοξότητα αυτή θα εξαλειφθεί μόλις η Sunlight απορροφήσει τη Sunlight Recycling. Η σχετική απόφαση λήφθηκε στα μέσα Φεβρουαρίου από τα διοικητικά συμβούλια των δύο επιχειρήσεων, ενώ ως ισολογισμός μετασχηματισμού ορίσθηκε εκείνος της 31/12/2017. Σημειώνεται ότι η Sunlgiht ελέγχει 100% τη Sunlight Recycling.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ