Ο Φιλίστωρ Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

80 χρoνια πριν... 22-III-1938

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΕΛΒΕΤΙΚΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΣ: Βέρνη, 21.- Εγένετο σήμερον ενώπιον των Νομοθετικών Σωμάτων δήλωσις του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου επί της ουδετερότητος της Ελβετίας, έχουσα ως ακολούθως: Η μεταβολή η επελθούσα εις τον χάρτην της Ευρώπης, συνεπεία της απορροφήσεως της Αυστρίας υπό της Γερμανίας, δεν δύναται και δεν πρόκειται να έχη ως αντίκτυπον οιανδήποτε εξασθένισιν της πολιτικής καταστάσεως της Ελβετίας. Η ουδετερότης και η ανεξαρτησία της χώρας μας είναι απαραίτητοι διά την ευρωπαϊκήν ειρήνην. Η αξία των εγγυήσεων των δοθεισών εις την Ελβετίαν ουδαμώς τίθεται υπό συζήτησιν. [...] Αποστολή πατροπαράδοτος της Ελβετίας είναι το να φρουρή τας Αλπεις. Η Ελβετία είναι ο φρουρός των συνόρων των γειτόνων της. Θα εκπληρώση διά τούτο όλας τας υποχρεώσεις της και θα προασπίση την ανεξαρτησίαν της με το αίμα των τέκνων της. [Στη φωτογραφία, Ελβετοί στρατιώτες στη διάρκεια του Β΄Π.Π.]

Α΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ: Την 11ην πρωινήν της χθες έγιναν μετά πάσης επισημότητος τα εγκαίνια της Α΄ Πανελληνίου Καλλιτεχνικής Εκθέσεως εις το Ζάππειον Μέγαρον. Παρέστησαν η Α. Μ. ο Βασιλεύς [Γεώργιος Β΄], η Α. Β. Υ. ο Πρίγκηψ Ανδρέας, ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως κ. Μεταξάς [...] οι κ.κ. Λουκάς Κανακάρης Ρούφος, Φίλων, Οικονόμος, Πρεβελάκης και πολύς εκλεκτός κόσμος.

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ: Σήμερον εις τον «Ασκραίον» (Δραγατσανίου 6) θα ομιλήση ο κ. Θρ. Σταύρου με θέμα «Αρχαίον Θέατρον, Αισχύλος».

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ