Ο Φιλίστωρ Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

80 χρoνια πριν... 29-III-1938

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

AΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Μετά πολλών ημερών πάλην προς τον θάνατον, την 1.25΄ της προχθές Κυριακής, απεβίωσεν εις τον «Ευαγγελισμόν», όπου από ικανών εβδομάδων ενοσηλεύετο, ο Ανδρ. Μιχαλακόπουλος. [...] Η «Καθημερινή» μετέχουσα της θλίψεως συλλυπείται θερμώς την οικογένειάν του. Η κηδεία του έγινε χθες εκ του ναού της Μητροπόλεως. [...] Ο Ανδρέας Μιχαλακόπουλος εγεννήθη το έτος 1880 εις τας Πάτρας. [...] Εις την πολιτικήν εισήλθεν τω 1910 εκλεγείς αντιπρόσωπος Πατρών εις την Αναθεωρητικήν Βουλήν υπό την σημαίαν του κόμματος των Φιλελευθέρων. [...] Τω 1911 ανετέθη υπό του Ελευθερίου Βενιζέλου εις τον Μιχαλακόπουλον το Υπουργείον της Εθνικής Οικονομίας [...] θέσας τας βάσεις της κοινωνικής πολιτικής του Κράτους.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ: Κατά της κοινωνικής αυτής πολιτικής ηκούσθησαν πολλαί διαμαρτυρίαι και ιδίως κατά της εποεμβάσεως του Κράτους διά την ρύθμισιν οικονομικών ή εργατικών διαφορών και σχέσεων. [...] Ο Μιχαλακόπουλος απήντησεν [εις την Βουλήν] ως εξής: «Οταν μοι είπητε ότι η επέμβασις, η σκόπιμος, η ρυθμιστική του Κράτους, είναι υπέρβασις της ελευθερίας, δύναμαι να απαντήσω εις υμάς: όχι· είναι απόδοσις ελευθερίας, είναι απολύτρωσις πολλάκις από απάνθρωπα δεσμά, τα οποία το κοινωνικόν συναίσθημα και η κοινωνική δικαιοσύνη δεν είναι δυνατόν να ανεχθή. Αρκεί η επέμβασις της Πολιτείας να είναι συμβιβάζουσα τα αντικρουόμενα συμφέροντα ρυθμιστική· αρκεί να επεκτείνεται όπου η ανάγκη, όχι μόνον του δικαίου, αλλά και του ανθρωπισμού το επιβάλλει.» [Σημ. «Φ»: Εδώ ανιχνεύονται ρίζες του κοινωνικού φιλελευθερισμού του Κωνσταντίνου Καραμανλή.]

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ