80 χρoνια πριν... 25-5-1938

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΝΑΥΠΗΓΕΙΟ ΣΥΡΟΥ [από το αγγλικό περιοδικό «Ναυτικός Κόσμος»]: «Πληροφορούμεθα ότι η Ελληνική Κυβέρνησις, με τον σκοπόν να ενθαρρύνει τους Ελληνας πλοιοκτήτας, όπως ενεργούν τας επισκευάς των πλοίων των εν Ελλάδι, εψήφισε νέον νόμον προβλέποντα την κατασκευήν ναυπηγικής δεξαμενής ή εσχάρας ανελκύσεως εις Σύρον [...].

ΤΟΜΕΑΣ ΜΠΑΛΑΓΚΟΥΕΡ: Σήμερον ισχυραί εθνικιστικαί δυνάμεις, ενήργησαν εις αντιπερισπασμόν των κυβερνητικών επιχειρήσεων εις τον τομέα του Μπαλαγκουέρ μεγάλην επίθεσιν εις το μέτωπον Ταρραγώνος-Βαρκελώνης. Η εθνικιστική επίθεσις εκτείνεται επί πολλά χιλιόμετρα, συναντά όμως λυσσώδη αντίστασιν εκ μέρους των κυβερνητικών [...].

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ: Η αρχαιοτέρα εφημερίς του κόσμου «Πέιπιγκ Μπάο» εκδιδομένη από τεσσάρων αιώνων εις το Πεκίνον διέκοψεν την έκδοσίν της. […] Οι Ιάπωνες καταλαβόντες το Πεκίνον έπαυσαν ή έθεσαν υπό έλεγχον τας νεωτέρας κινεζικάς εφημερίδας, αλλ’ αφήκαν ελευθέραν την γηραιάν προμαμμήν των, διότι ενόμισαν ότι δεν είχε μεγάλην επιρροήν επί του κοινού. Αλλά γρήγορα μετενόησαν και απηγόρευσαν την έκδοσίν της. Διά να εκδοθή πάλιν η «Πέιπιγκ Μπάο» πρέπει οι Κινέζοι να επανακτήσουν το Πεκίνον.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ