ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι...

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

• Τροποποιείται αναδρομικά από 1/1/2014 η διάταξη που προέβλεπε ότι κατά τη μεταβολή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος μιας επιχείρησης σε ποσοστό μεγαλύτερο του 33% χάνεται το δικαίωμα μεταφοράς των ζημιών εκτός εάν ο φορολογούμενος αποδείξει ότι η μεταβολή έγινε για επιχειρηματικούς λόγους και όχι με σκοπό τη φοροαποφυγή. Πλέον, λαμβάνεται υπόψη και η ενδεχόμενη αλλαγή δραστηριότητας της εταιρείας μετά τη μεταβολή της ιδιοκτησίας και μόνο όταν ο κύκλος εργασιών της νέας δραστηριότητας υπερβαίνει το 50% του κύκλου εργασιών της εταιρείας πριν από τη μεταβολή θα χάνεται το δικαίωμα μεταφοράς των ζημιών. Απαλείφθηκε, ωστόσο, η δυνατότητα του φορολογουμένου να ανταποδείξει ότι η αλλαγή ιδιοκτησίας ή δραστηριότητας δεν έγινε για φορολογικούς λόγους. Σε κάθε περίπτωση, εκλογικεύεται μία διάταξη που είχε δημιουργήσει πολλά προβλήματα στους φορολογουμένους.

• Ως αξία κτήσης τίτλων  (μετοχών, μεριδίων, ομολόγων κ.ά.) που έχουν αποκτηθεί από κληρονομιά, δωρεά ή γονική παροχή θεωρείται η αξία των τίτλων επί της οποίας επιβλήθηκε ο φόρος κληρονομιάς ή δωρεάς. Μέχρι σήμερα, ως αξία κτήσης εθεωρείτο το ποσό του φόρου δωρεάς, κληρονομίας ή γονικής παροχής που είχε καταβάλει ο φορολογούμενος όταν τους απέκτησε. Η διάταξη αυτή επηρεάζει θετικά τους φορολογουμένους για τον υπολογισμό της υπεραξίας σε περίπτωση μεταγενέστερης μεταβίβασης των τίτλων, αφού αυξάνεται το κόστος απόκτησής τους.

• Θα φορολογούνται με συντελεστή 15% τα μη διανεμηθέντα κέρδη νομικού προσώπου όταν αλλάζει κατηγορία βιβλίων από διπλογραφικά σε απλογραφικά ή όταν ανώνυμη εταιρεία, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία μετατρέπεται σε προσωπική εταιρεία με αποτέλεσμα να αλλάζει κατηγορία βιβλίων από διπλογραφικά σε απλογραφικά.

• Στα μερίσματα που εισπράττει ελληνικό νομικό πρόσωπο και δεν απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος βάσει της οδηγίας μητρικών/θυγατρικών, θα εκπίπτει τόσο το ποσό του παρακρατηθέντος φόρου όσο και η αναλογία του εταιρικού φόρου της εταιρείας που διένειμε το μέρισμα, αλλά δεν θα επιστρέφεται πλέον η διαφορά σε περίπτωση που το ποσό του φόρου προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε είναι μεγαλύτερο από τον οφειλόμενο φόρο.

• Αναδιατυπώνεται η έννοια του κέντρου των ζωτικών συμφερόντων σχετικά με τη φορολογική κατοικία, έτσι ώστε να ευθυγραμμίζεται τόσο με τα ερμηνευτικά σχόλια της πρότυπης σύμβασης του ΟΟΣΑ για την αποφυγή της διπλής φορολογίας εισοδήματος όσο και με την πρόσφατη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας.

• Σε περίπτωση πρόσληψης νέων έως 30 ετών ή μακροχρόνια ανέργων που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ θα εκπίπτει από τον εργοδότη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) το 150% των εργοδοτικών εισφορών, με πλαφόν το 14πλάσιο του κατώτατου μισθού ανά θέση εργασίας. Προϋπόθεση για τη λήψη του ευεργετήματος είναι η αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων όπως και η μισθολογική δαπάνη σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το ευεργέτημα θα εφαρμόζεται και σε περίπτωση μετατροπής συμβάσεων μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης ή συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή έργου σε συμβάσεις εξηρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης.

• Προστίθενται στα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και οι καταβολές που πραγματοποιούνται για τα ασφαλιστικά επενδυτικά συμβόλαια, κατά το μέρος που αποτελούν επενδυτικό προϊόν.

• Δεν φορολογείται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα η πώληση περιουσιακού στοιχείου που έχει αποκτηθεί από κληρονομιά ή δωρεά από συγγενή μέχρι δευτέρου βαθμού ή έχει διακρατηθεί για διάστημα μεγαλύτερο των 5 ετών. Η διάταξη εφαρμόζεται από το 2018 και εξής.

• Απαλλάσσεται από τον φόρο το τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει από τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ακινήτων προς το Ελληνικό Δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Η νέα διάταξη θα ισχύσει από το φορολογικό έτος 2018.

• Απαλλάσσεται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης το τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει από τη δωρεάν παραχώρηση κατοικίας μέχρι 200 τ.μ. προς ανιόντες ή κατιόντες προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία και από δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ακινήτων στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

• Τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν για πρώτη φορά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, καταβάλλουν προκαταβολή φόρου εισοδήματος μειωμένη στο μισό, ανεξάρτητα αν έχουν κάνει έναρξη για άλλες κατηγορίες εισοδημάτων.

• Καθίσταται διαρκούς ισχύος η υφιστάμενη έως και το φορολογικό έτος 2017 ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία για τα εισοδήματα που αποκτούν οι περιστασιακά απασχολούμενοι (άνεργοι, νοικοκυρές, φοιτητές, συμμετέχοντες σε προγράμματα εργασιακής εμπειρίας κ.λπ.) εφόσον δεν ασκούν επιχειρηματική ή ατομική αγροτική δραστηριότητα, εφαρμόζεται η ενιαία κλίμακα των μισθωτών, εφόσον το πραγματικό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ. Εάν το πραγματικό εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ, το υπερβάλλον ποσό φορολογείται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Πηγή: Grant Thornton

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ