ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτόματες διαδικασίες υποβολής δικαιολογητικών για τον εξωδικαστικό

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Το περιθώριο να υποβάλουν κάποια από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης και όχι πριν αυτή ξεκινήσει θα έχουν εφεξής όσοι επιθυμούν να εντάξουν τις οφειλές τους προς ρύθμιση στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Αυτό προβλέπει κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.

Με την ίδια απόφαση, εξάλλου, καθορίζονται τα δικαιολογητικά εκείνα τα οποία μεταφορτώνονται αυτομάτως στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού από τα αντίστοιχα πληροφοριακά συστήματα, προκειμένου η διαδικασία να επιταχυνθεί.

Εντός της εβδομάδας αναμένεται, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, να εκδοθούν και οι λοιπές απαιτούμενες υπουργικές αποφάσεις και εφαρμοστικές εγκύκλιοι, προκειμένου να ενεργοποιηθούν οι πρόσφατες αλλαγές που αφορούν στον εξωδικαστικό.

Σύμφωνα, λοιπόν, με την υπουργική απόφαση, τα έγγραφα που θα ανακτώνται αυτόματα και θα συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων είναι τα ακόλουθα: α) Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) ή δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων των τελευταίων πέντε φορολογικών ετών. β) Το Ε3 των τελευταίων πέντε φορολογικών ετών. γ) Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προμηθευτών των τελευταίων πέντε φορολογικών ετών. δ) Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9). ε) Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του ΕΝΦΙΑ του τελευταίου φορολογικού έτους. στ) Εκκαθαριστικό εφορίας του τελευταίου φορολογικού έτους. ζ) Τελευταία περιοδική δήλωση ΦΠΑ (Φ2). η) Κατάσταση βεβαιωμένων οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση. θ) Αριθμός και ύψος των δόσεων καταβολής των οφειλών προς το Δημόσιο βάσει υφιστάμενων ρυθμίσεων. ι) Κατάσταση βεβαιωμένων οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης. ια) Αριθμός και ύψος των δόσεων καταβολής των οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης βάσει υφιστάμενων ρυθμίσεων. Τα πρώτα εννέα ανακτώνται απευθείας από το Taxis και τα δύο τελευταία από τη βάση δεδομένων του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ). Δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής τους από τον οφειλέτη, παρά μόνο σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν ανακτηθούν αυτόματα.

Από τον οφειλέτη μεταφορτώνονται απευθείας στο σύστημα τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1) Χρηματοοικονομικές καταστάσεις των τελευταίων πέντε περιόδων. 2) Προσωρινό ισοζύγιο τελευταίου μηνός τεταρτοβάθμιων λογαριασμών του αναλυτικού καθολικού της γενικής λογιστικής. 3) Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του οφειλέτη ή του πρόεδρου του διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου για ανώνυμες εταιρείες, του διαχειριστή για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, των ομόρρυθμων εταίρων και των διαχειριστών για προσωπικές εταιρείες. 4) Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης από το αρμόδιο πρωτοδικείο. 5) Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης από το αρμόδιο πρωτοδικείο. 6) Πιστοποιητικό περί μη λύσης της εταιρείας από το ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο), εφόσον ο οφειλέτης είναι νομικό πρόσωπο. 7) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 8) Συμπληρωμένο έντυπο υπολογισμού αξίας γηπέδου, στην περίπτωση γηπέδου εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού φυσικών προσώπων, για το οποίο δεν προσδιορίζεται αξία ΕΝΦΙΑ και δεν προσκομίζεται έκθεση εκτιμητή ακινήτων. 9) Πιστοποιητικά βαρών όλων των ακινήτων. Τα δικαιολογητικά των σημείων 3, 4, 5, 6 και 7 μπορούν να υποβληθούν από τον οφειλέτη εντός της προθεσμίας που δίνεται στους πιστωτές για τις αντιπροτάσεις τους (ένας μήνας), ενώ το δικαιολογητικό του σημείου 9 μπορεί να υποβληθεί εντός πέντε ημερών από την αποστολή στους πιστωτές της αίτησης και των δικαιολογητικών του οφειλέτη.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ