80 χρoνια πριν... 3-7-1938

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΣΤΑΛΙΝ ΚΑΤΑ ΙΑΠΩΝΙΑΣ: Εις την συνέντευξίν του [...] ο Λούσκωφ [Σοβιετικός πολιτικός εξόριστος] προειδοποιεί τον ιαπωνικόν λαόν να προσέχη τας προπαρασκευάς εις τας οποίας επιμόνως επιδίδεται ο Στάλιν εναντίον της Ιαπωνίας. Ο Στάλιν, λέγει, παρέχων γενναιόδωρον στρατιωτικήν συνδρομήν εις την Κίναν, πράττει τούτο διά να επεκταθή ο πόλεμος και κατατριβή η Ιαπωνία ούτως ώστε να δώση το τελειωτικόν κτύπημα εις περίπτωσιν καθ’ ην η Ιαπωνία ήθελε εξαντληθή στρατιωτικώς [...].

ΜΠ. ΣΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ [απάντηση σε ερώτηση δημοσιογράφου]: Η μεγαλύτερη δυσκολία με την πολιτικήν είναι ότι δεν μπορείτε να λύσετε εκ των προτέρων τα προβλήματά της, όπως στα μαθηματικά. Η πολιτική χρειάζεται σκέψι πολύ και μεγάλη προβλεπτικότητα.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ: Κατόπιν της ενάρξεως της λειτουργίας των [...] νέων τηλεφωνικών εγκαταστάσεων [...], τόσο εν Αθήναις όσον και εν Βελιγραδίω, και κατόπιν επιτυχών συνεννοήσεων μεταξύ της ελληνικής τηλεφωνικής υπηρεσίας και των σερβικών και γερμανικών τηλ. υπηρεσιών επετεύχθη απ’ ευθείας τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Αθηνών - Βερολίνου, ήτις τίθεται από της προσεχούς Δευτέρας εις χρήσιν του κοινού.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ