80 χρoνια πριν... 10-7-1938

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΤΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟ ΚΑΘΗΚΟΝ: Το Υπουργείον Κρατικής Προνοίας ανεκοίνωσεν ήδη νέας παραχωρήσεις κατοικιών εις αστέγους προσφυγικάς οικογενείας. [...] Οι άνθρωποι αυτοί, ταλαιπωρηθέντες επί μίαν ολόκληρον δεκαεξαετίαν, αποκτούν σήμερον στέγην και αστικήν εστίαν, αλλά ταυτοχρόνως αναλαμβάνουν την υποχρέωσιν να συνειδητοποιήσουν μερικά καθήκοντα έναντι της πολιτείας [...]. Το κυριώτερον των καθηκόντων τούτων ονομάζεται: ΕΡΓΑΣΙΑ.

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΒΕΡΣΑΛΛΙΩΝ: Ο παλαίμαχος Ουαλλός [Λόυντ Τζωρτζ] αποκαλύπτει ότι το Σχέδιον της Συνθήκης των Βερσαλλιών, είχε καταρτισθή σχεδόν εν όλαις ταις λεπτομερείαις του υπό των αγωνιζομένων Συμμάχων πολύ προ της Ανακωχής του 18, ως εμφαίνεται από μίαν απάντησιν χρονολογουμένην από των αρχών του 1917 προς τον Πρόεδρον Ουίλσων, του οποίου η χώρα ήτο ακόμη ουδετέρα [...].

ΤΕΤΑΜΕΝΟ ΚΛΙΜΑ: Αγγέλλεται εξ Ιερουσαλήμ ότι δύο Εβραίοι δεκαεπταετείς ετραυματίσθησαν σοβαρώς διά μαχαίρας εις τι αραβικόν χωρίον πλησίον Τελ Αβίβ και αφέθησαν γυμνοί εις το άκρον της οδού. [...] υπάρχουν φόβοι νέων ταραχών, δεδομένου ότι οι Αραβες δεν φαίνονται διατεθειμένοι ν’ αφήσουν άνευ εκδικήσεως τους φόνους οίτινες εγένοντο εις βάρος των την εβδομάδαν ταύτην.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ