80 χρoνια πριν... 29-9-1938

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ: Η διεθνής κατάστασις μετεβλήθη άρδην εκ της χθεσινής αναγγελίας [...] του κ. Τσάμπερλαιν [...], καθ’ ην οι τέσσαρες Πρωθυπουργοί κ.κ. Τσάμπερλαιν, Νταλαντιέ, Χίτλερ και Μουσσολίνι, θα συναντηθούν σήμερον εις Μόναχον προς ειρηνικήν τακτοποίησιν του Τσεχοσλοβακικού. Ο κ. Τσάμπερλαιν απεκάλυψεν εις την Βουλήν ότι απέστειλεν εις τον κ. Χίτλερ και νέαν επιστολήν-έκκλησιν διά της οποίας τον βεβαίωνε ότι ηδύνατο να επιτύχη τα πάντα διά διαπραγματεύσεων και άνευ πολέμου της Γαλλίας και της Αγγλίας υποσχόμενων την εκπλήρωσιν των αξιώσεών του [φωτ.: Τσάμπερλαιν-Χίτλερ στο Μόναχο].

ΑΙΣΘΗΜΑ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ: Το Υπουργείον των Ναυτικών [...] ομιλεί περί των τελευταίων γυμνασίων του Στόλου, τα οποία παρακολουθεί επί του «Αβέρωφ» [φωτ.] η Α.Μ. ο Βασιλεύς και εκφράζει την ικανοποίησιν διά την μέχρι τούδε επιτυχίαν των. Ολαι αι πληροφορίαι πείθουν περί της επιτυχίας αυτής του αναδιοργανωθέντος στόλου μας και η διαπίστωσις αυτή προκαλεί [...] αίσθημα συγκινήσεως και ευγνωμοσύνης προς όσους συνέβαλαν [...].

ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ:  [Το τμήμα Ασφαλείας Καβάλλας] επέτυχε την ανακάλυψιν ολοκλήρου της οργανώσεως και την σύλληψιν των μελών αυτής, επί κεφαλής των οποίων ευρίσκετο ο [Πύρρος] Οικονομίδης.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ