ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

80 χρoνια πριν... 17-10-1938

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΠΕΚΙΝΟ ΥΠΟ ΚΑΤΟΧΗ:  [...] Τον Αύγουστον του 1937, τα ιαπωνικά στρατεύματα κατέκτησαν τον Πεκίνον [...] Το Πεκίνον, το οποίον επί αιώνας ήτο η δόξα της Κίνας, γίνεται εν δεύτερον Τόκυο. [...] Εις τα κυριοτέρας εμπορικάς οδούς πολλαί προθήκαι κινεζικών καταστημάτων προσέλαβον καθαρώς ιαπωνικήν όψιν [...] Εις τα εξώθυρας δωδεκάδων μπαρ, καμπαρέ και εστιατορίων, κυματίζει η σημαία του Ανατέλλοντος Ηλίου.

ΜΟΥΣΕΙΑΚΟΣ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΣ: Η Διεύθυνσις του Μουσείου του Λούβρου ενεκαινίασεν από τινος ειδικόν εκ προβολής φωτισμόν των αιθουσών του εις τρόπον ώστε να κινή το ενδιαφέρον του φιλοτέχνου Παρισινού κοινού [...]. Με τον φωτισμόν αυτόν, [...] αι αρχαιότητες προσλαμβάνουν την όψιν λευκών αναγλύφων εις μαύρον «φόντον».

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ:  [...] Ο Γενικός Διοικητής κ. Κυρίμης έκαμε εισήγησιν επί του ζητήματος της εκμεταλλεύσεως των υδατοπτώσεων, εκ της οποίας και η πόλις της Θεσσαλονίκης αφ’ ενός θα ηλεκτροφωτισθή και θα βελτιωθή η ηλεκτροκίνητος συγκοινωνία της και επί πλέον και η βιομηχανία της θ’ αποκτήση ευθυνήν κινητήριον δύναμιν και αφ’ ετέρου θα βελτιωθούν σημαντικώς τα παραγεωργικά έργα [...].

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ