ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

80 χρoνια πριν... 2-11-1938

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

Η «ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΟΥΛΑ»: Η νέα ελληνική ταινία «Προσφυγοπούλα» [...] είναι αναντιρρήτως η καλυτέρα από όσας ελληνικές ταινίες είδαμε μέχρι σήμερον. Το σενάριό της είναι αρκετά ενδιαφέρον, οι διάλογοι καλοί και η εκτέλεσις, με επί κεφαλής την δίδα Σοφίαν Βέμπο και τον κ. Μάνον Φιλιππίδην, ικανοποιητική.

ΣΥΜΦΩΝΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: «Επιθυμώ να σας ομιλήσω με ιδιαιτέραν ευχαρίστησιν διά το γεγονός, το οποίον συνετέλεσεν ισχυρώς εις το να καταστή ακόμη στενωτέρα η προσέγγισις μεταξύ των βαλκανικών λαών. [...] Εννοώ το Σύμφωνον το υπογραφέν εις την Θεσσαλονίκην [...] [που] είναι μια ευτυχής εκδήλωσις των συνεχών προσπαθειών, τας οποίας καταβάλλομεν διά την ειρήνην και της υγιούς πολιτικής, την οποίαν ακολουθούν αι Βαλκανικαί Δυνάμεις» [από ομιλία του Κεμάλ –φωτ.– στην Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας].

ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ: [...] εις απάντησιν της θεσπισθείσης υποχρεώσεως όλων των Αράβων όπως ούτοι αποκτήσουν δελτία ταυτότητος, εκηρύχθη υπ’ αυτών γενική απεργία. [...] Μεταξύ των απεργών είναι και οι Αραβες ιδιοκτήται αυτοκινήτων διότι υπεχρεώθησαν να εφοδιάζωνται με ειδικάς αδείας αν πρόκειται να κάμνουν χρήσιν των οδών της Παλαιστίνης.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ