ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

80 χρoνια πριν... 6-11-1938

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΟΙ ΟΥΓΓΡΟΙ ΣΤΗ ΣΛΟΒΑΚΙΑ:  [...] Τα ουγγρικά στρατεύματα διέβησαν την πρωίαν τον Δούναβιν και εισήλθον εις το έδαφος το παραχωρηθέν υπό της Τσεχοσλοβακίας εις την Ουγγαρίαν. Ο πληθυσμός υπεδέχθη αυτά ενθουσιωδώς. Ολαι οι πόλεις της εν λόγω περιοχής καθώς και της Ουγγαρίας είναι σημαιοστόλιστοι. Εις όλους τους ναούς εψάλησαν δοξολογίαι. [...] Ο Αντιβασιλεύς Ναύαρχος Χόρτυ θα παραστή αύριον (σήμερον) εις την είσοδον των ουγγρικών στρατευμάτων εις Κομάρνο [φωτ.].

ΝΕΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ: Κοινή είναι η ευχή όπως η αρχιερατεία του Δαμασκηνού του Α΄ σημειώση σελίδας πλήρεις ευτυχών και μεγάλων πράξεών του υπέρ της Εκκλησίας.

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΛΑΙΟΥ: « [...] Η ανακούφισις αυτή θα συντελέση, ανεξαρτήτως των άλλων αγαθών συνεπειών της, εις την αύξησιν της εξαγωγής, χάρις εις την οποίαν θα επιτευχθή αύξησις του εισαγομένου συναλλάγματος και εις την μείωσιν της εισαγωγής λιπαρών φυτικών ουσιών, οπόθεν θα επέλθη μείωσις του εξαγομένου συναλλάγματος, διότι η εσωτερική κατανάλωσις είναι φυσικόν να προτιμήση το ευθηνότερον, ευγενέστερον και πλουσιώτερον εις λιπαράς ουσίας και βιταμίνας ελαιόλαδον».

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ