ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

80 χρoνια πριν... 10-11-1938

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:  [...] Η κατάστασις του Προέδρου της Τουρκικής Δημοκρατίας [Κεμάλ Ατατούρκ, φωτ.] έχει επικινδύνως επιδεινωθεί. [...] Οι βουλευταί οι ευρισκόμενοι ενταύθα ανεχώρησαν διά την Αγκυραν. Ο Πρωθυπουργός κ. Τζελάλ Μπαγιάρ παρέμεινεν ενταύθα παρά τω ασθενεί. Ολόκληρος ο λαός συνέχεται από αίσθημα αγωνίας.

ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΚΟ ΠΟΓΚΡΟΜ:  [...] Ο σύμβουλος της πρεσβείας φον Ρατ υπέκυψεν εις τα τραύματα τα κατενεχθέντα υπό του Ισραηλίτου Γκρύνζσπαν. Η αγανάκτησις η προκληθείσα εις την Γερμανίαν εκ της δολοφονίας εκορυφώθη κατόπιν της ειδήσεως ταύτης. Ολίγα λεπτά μετά την αναγγελίαν του θανάτου του φον Ρατ χιλιάδες κατοίκων του Ντεσσάου προέβησαν εις διαδηλώσεις κατά των Ισραηλιτών, κατέλαβον εξ εφόδου τα ισραηλιτικά καταστήματα και κατέστρεψαν τας προθήκας των.

ΑΝΑΡΠΑΣΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: Μεγάλην συγκίνησιν και εξαιρετικόν ενδιαφέρον δεικνύει από τούδε το Αθηναϊκόν κοινόν διά τας προσεχείς τρεις παραστάσεις του μεγάλου καλλιτέχνου της σκηνής και της οθόνης κ. Χάρρυ Μπωρ. Τα πλείστα των εισιτηρίων ηγοράσθησαν ήδη από την εκλεκτωτέραν μερίδα της κοινωνίας μας, αι δε εναπομένουσαι ελάχισται θέσεις γίνονται ανάρπαστοι από τα ταμεία του θεάτρου Κοτοπούλη.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ