ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

80 χρoνια πριν... 13-11-1938

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ: « [...] Θεσπίζω [...] την πληρωμήν αναγκαστικής εισφοράς τριών δισεκατομμυρίων μάρκων παρά των Εβραιογερμανών». [...] Ολαι αι ζημίαι αι προκληθείσαι κατά την 8ην, 9ην και 10ην Νοεμβρίου υπό της οργής του λαού, εξεγερθέντος διά το μίσος του εν τω εξωτερικώ διεθνούς εβραϊσμού, εις εμπορικάς επιχειρήσεις ανηκούσας εις Εβραίους, πρέπει να εκκαθαρισθούν αμέσως υπό των ιδιοκτητών ή των Εβραίων εμπόρων, οι οποίοι πρέπει να υποστούν τας δαπάνας. Τα ποσά των αποζημιώσεων, αι οποίαι πρέπει να καταβληθούν υπό των ασφαλιστικών εταιριών εις Εβραίους διά ζημίας τας οποίας έπαθον, κατάσχονται διά λογαριασμόν του γερμανικού Ράιχ.

ΕΧΘΡΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ: Ο εχθρός [της Ιαπωνίας, κατά τον στρατηγό Ουέντα], εχθρός πατροπαράδοτος, φυσικός, ιδεολογικός είναι η Ρωσσία, [...] η Σοβιετική Ενωσις είτε ως ιμπεριαλιστική Δύναμις η οποία, από αιώνων, προσπαθή να επιτύχη διέξοδον εις τας ασιατικάς θαλάσσας, είτε ως εστία του μιάσματος που λέγεται κομμουνισμός.

ΕΚΘΕΣΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ: Σκοπός της Εκθέσεως είναι να διδάξη εις τους Ελληνας την αίσθησιν της καθαριότητος και της αυτοπροστασίας από τας νόσους. Αν ούτως έχη το πράγμα, η είσοδος [...] πρέπει να παραμείνη ελευθέρα [...].

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ