Ο Φιλίστωρ

Ο Φιλίστωρ

RSS

ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΑΡΘΡO

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

80 χρoνια πριν... 22-VII-1937

s2_filistor1--4

 ΦΡΑΝΚΟ ΕΜΠΑΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΜΟΝΑΡΧΙΚΟΥΣ: Λονδίνον, 21. - Οι ενταύθα πολιτικοί κύκλοι σχολιάζουν ευρύτατα τας δηλώσεις του Στρατηγού Φράνκο τας δημοσιευθείσας εις την [φιλομοναρχικη] εφημερίδα «A.B.C.» της Σαλαμάνκας,