ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 14-4-1939

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ: Η νυκτερινή συνεδρίασις του Μεγάλου Φασιστικού Συμβουλίου[...] διεξήχθη εν μέσω ενθουσιώδους ατμοσφαίρας. Αι φασιστικαί οργανώσεις και πλήθη λαού είχον κυκλώσει το Παλάτσο Βενέτσια και καταλάβει ολόκληρον την πλατείαν [...]. Το Μέγα Φασιστικόν Συμβούλιον ενέκρινε ψήφισμα αναφέρον ότι: «[...] Το Μέγα Φασιστικόν Συμβούλιον χαιρετίζει με μεγάλην χαράν το ιστορικό γεγονός της δι’ ομοφώνου αποφάσεως της αλβανικής Συντακτικής Συνελεύσεως προσφοράς του αλβανικού στέμματος εις τον Βασιλέα της Ιταλίας και Αυτοκράτορα της Αιθιοπίας και εκφράζει την ευγνωμοσύνην του ιταλικού λαού προς τον Ντούτσε, ιδρυτήν της Αυτοκρατορίας».

ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ: «Επωφελούμαι της ευκαιρίας διά να δηλώσω ότι η Κυβέρνησις της Α.Μ. αποδίδει μεγάλην σημασίαν εις την ανάγκην να αποσοβηθή πάσα διαταραχή, διά της βίας ή δι’ απειλών βίας, του καθεστώτος εν τη Μεσογείω και εν τη Βαλκανική χερσονήσω. Η Βρεττανική Κυβέρνησις κατέληξεν εις το συμπέρασμα ότι εν τη προόψει ενδεχομένης δράσεως ήτις τυχόν θα ανελαμβάνετο και θα ηπείλει σαφώς της ανεξαρτησίαν της Ελλάδος ή της Ρουμανίας και αι Κυβερνήσεις των δύο τούτων χωρών [...] ήθελον θεωρήσει ότι τα ζωτικά των συμφέρονται επιβάλλουν ν’ αντιστούν δι’ όλων των εθνικών των δυνάμεων, θα εθεώρει εαυτήν (η Βρεττανική Κυβέρνησις) υποχρεωμένην να παράσχη αμέσως [...] όλην την υποστήριξιν, την οποίαν θα ηδύνατο να διαθέση».

ΡΕΥΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΣ: Επανάστασις εις την Δαμασκόν! Οι κάτοικοι του σαντζακίου της Αλεξανδρέττας ζητούν να ενωθούν με την Τουρκίαν. Αμείλικτος πόλεμος εν Παλαιστίνη μεταξύ Εβραίων και Αράβων! Ενοπλοι εξεγέρσεις εις την Υπεριορδανίαν! Ιδού μερικά από τα δραματικά γεγονότα [...] τα οποία έχουν ως αιτίαν την μάχη του πετρελαίου, την μάχην διά τον ρευστόν χρυσόν του Ιράκ.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ