ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

80 χρoνια πριν... 17-4-1939

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: [...] Διεπιστώθη επίσης η ανάγκη της δημιουργίας επιστημονικού προσωπικού, ειδικώς διά την αρχαιολογικήν υπηρεσίαν. Κατά ληφθείσαν απόφασιν θα βελτιωθή η θέσις του αρχαιολογικού κλάδου υλικώς και ηθικώς, θα συστηματοποιηθή η τεχνική υπηρεσία ως και η υπηρεσία αναστηλώσεως αρχαιοτήτων και θα καθορισθούν τα του προσωπικού φυλάξεως των μουσείων κατά τρόπον αποκλείοντα ανωμαλίας εις τα μουσεία.

ΙΣΠΑΝΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ: Η Γαλλία αισθάνεται την ανάγκην της αμέσου και οριστικής επιλύσεως του ζητήματος των καταφυγόντων εις το έδαφός της προσφύγων.
Η Κυβέρνησις του στρατηγού Φράνκο είναι δυνατόν να επιζητή αυστηρόν έλεγχον εις την είσοδον των προσφύγων εις το ισπανικόν έδαφος, αλλά και η Γαλλία έχει λόγους πλέον σημαντικούς να επιδιώκη την άνευ αναβολής απαλλαγήν της από το βάρος των προσφύγων.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΙΝΑΣ: H Ιαπωνία, αφού επιτύχη την στρατιωτικήν και πολιτικήν εκκαθάρισιν της υφισταμένης σήμερον καταστάσεως, θα αναλάβη αμέσως την οργάνωσιν της νέας Κίνας. Προς τον σκοπόν αυτόν θα εφαρμόση βαθμηδόν μέτρα τα οποία θα τείνουν εις την κρατικοποίησιν των μεγάλων επιχειρήσεων και εις την κινητοποίησιν όλων των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ