ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

80 χρoνια πριν... 24-4-1939

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΣΤΟ ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ: Ο «Χρόνος» αναφερόμενος εις την συγκέντρωσιν γαλλικών πολεμικών μονάδων εις το Γιβραλτάρ, παρατηρεί ότι η ταχύτης με την οποίαν εξετελέσθη η μετακίνησις του γαλλικού στόλου απέδειξεν ότι αι Δυτικαί Δυνάμεις είναι εις θέσιν να προστατεύσουν εις πάσαν στιγμήν τα εν τη Μεσογείω συμφέροντά των. Το Βρετανικόν Ναυαρχείον [...] δύναται να αποστείλη αμέσως εις το Γιβραλτάρ ή την Μάλταν πολεμικά πλοία τα οποία ανήκουν εις τας μοίρας του Ατλαντικού ή της Βορείου Θαλάσσης [φωτ.: βρετανικά πλοία στο Γιβραλτάρ].

ΚΑΛΒΟΣ: Η Εταιρία προς ενίσχυσιν των επτανησιακών μελετών [...] απεφάσισε να πραγματοποιήση την ευχή που εξέφρασε το Β΄ Πανιόνιο συνέδριο περί μετακομιδής των οστών του Εθνικού ποιητού Ανδρέου Κάλβου απ’ την Αγγλία. Η κυβέρνησις έδωσε άδεια να ενεργήση η Εταιρία πανελλήνιο έρανο για το σκοπό αυτό [...].

ΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: [...] η επιτυχία της πρώτης εκθέσεως [το 1937, στην Κηφισιά] ενεθάρρυνε τους έχοντας την πρωτοβουλίαν να την οργανώσουν καλλίτερον το επόμενον έτος και να την αναλάβη πλέον η τουριστική επιτροπή της Κηφισιάς, που αποτελούν γνωστότατα εις την αθηναϊκήν κοινωνίαν πρόσωπα.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ