ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

80 χρoνια πριν... 25-4-1939

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΕΜΠΡΗΣΜΟΣ: Η ανάκρισις επί της πυρκαϊάς η οποία επέφερε την καταστροφήν του υπερωκεανείου «Παρί», δεν προσεκόμισε ακόμη κανέν κύριον υλικόν στοιχείον το οποίο να επιτρέπη την απόδειξιν εγκληματικής αποπείρας και να προσανατολίζη τας ερεύνας προς ανακάλυψιν των εμπνευστών και των εκτελεστών του στυγερού πραξικοπήματος. Οπωσδήποτε δεν μένει πλέον καμμία αμφιβολία ότι πρόκειται περί εμπρησμού [φωτ. Το «Παρί» βυθίζεται].

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ: [Ομιλεί ο Ιω. Μεταξάς] «[...] είτε εις ειρήνην μεταβαίνομεν είτε εις πόλεμον οι τεχνικοί της Ελλάδος θα κληθήτε να προσφέρετε τας υπηρεσίας σας [...]. Μήπως δεν συμμετέχετε εις την πολεμικήν παρασκευήν της χώρας; Μήπως δεν είναι έργον σας τα οχυρώματα, τα οποία στεφανώνουν τα σύνορά μας; Μήπως δεν είναι έργον σας οι δρόμοι οι στρατιωτικοί, οι οποίοι διασχίζουν την Βόρειον Ελλάδα; Μήπως δεν είναι έργον σας τα επάκτια οχυρώματα της χώρας, ιδίως τα επάκτια οχυρώματα του Σαρωνικού [...]».

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΞΟΧΑΣ: Η κατά Κυριακήν έξοδος του αστικού πληθυσμού εις τας εξοχάς και τας πλησιεστέρας νήσους εδημιούργησεν ένα ευχάριστον ρεύμα εσωτερικού τουρισμού το οποίον γνωρίζει με τον καιρόν ικανοποιητικήν ανάπτυξιν.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ