ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

80 χρoνια πριν... 13-7-1939

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΝΕΑ ΠΤΗΣΗ: Η νέα πτήσις των αγγλικών βομβαρδιστικών αεροπλάνων υπεράνω της Γαλλίας θα γίνη [...] κατά τας αρχάς της προσεχούς εβδομάδος. Το πόρισμα των χθεσινών ασκήσεων εκρίθη λίαν ικανοποιητικόν. [...] Λόγω του αριθμού των βομβαρδιστικών αεροπλάνων, άτινα θα μετάσχουν της νέας πτήσεως και ο οποίος θα είναι πολύ μεγαλύτερος, υπολογίζεται ότι τα πληρώματα των αεροπλάνων, άτινα θα μετάσχουν της δευτέρας ταύτης ασκήσεως, θα φθάσουν τον αριθμόν των χιλίων ανδρών. Τα αεροπλάνα θα διανύσουν την φοράν ταύτην απόστασιν μεγαλυτέραν των 1.200 μιλλίων [...].

ΚΙΒΩΤΙΑ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ: Κατά τελευταίαν ανακοίνωσιν του υφυπουργείου Αγορανομίας, εντός των προσεχών ημερών πρόκειται να αναρτηθούν εις διάφορα σημεία των Αθηνών και της γείτονος κιβώτια [...] όπου οι καταναλωταί θα δύνανται να ρίπτουν ενυπογράφους δηλώσεις των, εν είδει παραπόνων διά τυχόν παραβάσεις αγορανομικών διατάξεων.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ: Οι Αγγλοι μαθηταί ενός σχολείου του Λονδίνου έγραψαν εις την ελληνικήν προς τους συνομηλίκους των μαθητάς της 5ης τάξεως του δημοτικού σχολείου Νέου Σκοπού Σερρών διά να τους ευχαριστήσουν διά την συλλυπητήριαν επιστολήν την οποίαν είχον αποστείλει οι δεύτεροι επί της απωλείας της «Θέτιδος».

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ