ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

80 χρoνια πριν... 19-7-1939

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΪΡΟΝΣΑΪΝΤ: Αι διεξαγόμεναι [...] αγγλοπολωνικαί στρατιωτικαί συνομιλίαι αποβλέπουν εις το να καταστήσουν αποτελεσματικήν την αντίστασιν κατ’ ενδεχομένης γερμανικής επιθέσεως. Καθ’ α αγγέλλεται εκ Βαρσοβίας ο Αγγλος στρατηγός Αϊρονσάιντ [αριστερά] έσχε συνομιλία μετά του κ. Μπεκ [δεξιά] διαρκέσασαν περί την ημίσειαν ώραν. [...] Δεν πρόκειται περί απλής επισκέψεως φιλοφροσύνης. Οι Παρίσιοι, το Λονδίνον και η Βαρσοβία ετοιμάζουν δύναμιν, η οποία θα είναι ικανή να αντιστή νικηφόρως κατά οιασδήποτε επιθέσεως.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ: Φροντίσατε να υποβάλητε μέχρι της 22ας Ιουλίου δήλωσιν εις το Υφυπουργείον Τύπου και Τουρισμού με τα στοιχεία του Ραδιοφώνου σας. [...] Ουδείς εξαιρείται της απογραφής του ραδιοφώνου.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Η Α.Ε. ο πρεσβευτής της Γιουγκοσλαυίας κ. Αλέξανδρος Βούκτσεβιτς, [...] ευηρεστήθη να προβή εις τας κάτωθι δηλώσεις [...]: «Η Γιουγκοσλαυία και η Ελλάς ηκολούθησαν πάντοτε εντός του πλαισίου της Βαλκανικής Συνεννοήσεως δημιουργικήν πολιτικήν. [...] Η οδός την οποίαν η Ελλάς και η Γιουγκοσλαυία ακολουθούν είναι η οδός της ειρήνης και αι προσπάθειαί των τείνουν μόνον εις την εξασφάλισιν και ενίσχυσιν της ειρήνης».

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ