ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

80 χρoνια πριν... 10-9-1939

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ: [...] Περί ώραν 21.15 ο σταθμός [της Βαρσοβίας] ανεκοίνωσεν ότι [...] τα πολωνικά στρατεύματα μάχονται εναντίον των Γερμανών εις τα προάστεια της πόλεως, βοηθούμενα υπό πολιτών. «Η Βαρσοβία, είπεν ο εκφωνητής, θα αποθάνη μέχρι του τελευταίου παιδίου, μέχρι και της τελευταίας γυναικός. Δεν θα παραδοθώμεν ποτέ». [...] Ηκούσθη και πάλιν την νύκτα ο σταθμός ο ευρισκόμενος εις γερμανικάς χείρας. Επί ημίσειαν ώραν εξέπεμπε την φράσιν: «Ευρισκόμεθα εις Βαρσοβίαν! Εις Βαρσοβίαν, εις Βαρσοβίαν!».

ΠΑΡΙΣΙ: Το Παρίσι οργανούται σιγά σιγά σύμφωνα με τας ανάγκας που εδημιούργησεν ο νέος πόλεμος. Αι γυναίκες ήρχισαν να καταλαμβάνουν τα κενά που αφήκαν οι στρατευθέντες. Ενεφανίσθησαν π.χ. αι πρώται εισπρακτόρισσαι εις τα λεωφορεία [...].

ΡΗΓΑΝΑΔΑ: Η «πανάδα» με τα απομένοντα ξηρά κομμάτια του ψωμιού [...] παρουσιάζετο εις την παλαιάν ελληνικήν οικογένειαν με τας καλάς αρχάς της οικονομίας και υπό άλλην μορφήν – ως «ρηγανάδα». Και ήτο η «ρηγανάδα» γευστικότατον φαγητόν παρασκευαζόμενον ως εξής: Εβρέχοντο και εμαλάκωναν τα «ξεροκόμματα». Κατόπιν ερρίπτετο επ’ αυτών ξίδι, ρήγανη και λάδι και [...] εσερβίρετο εντός... γαβάθας.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ