ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 20 - 10 - 1939

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ: Διά διατάγματος του Φύρερ άπαντα τα γερμανικά εδάφη τα παραχωρηθέντα εις την Πολωνίαν διά της συνθήκης των Βερσαλλιών [φωτ.], καθώς και τα προσκείμενα εις αυτά τμήματα, ενσωματούνται εις το Ράιχ. Ιδρύονται δύο Ραϊχσγκάουε (περιφέριαι του Ράιχ), η του Πόζεν και η της Δυτικής Πρωσσίας. [...] Των δύο νέων τούτων περιφερειών θα προΐστανται διοικηταί, εκ των οποίων ο μεν εις θα εδρεύη εις Ντάντσιγκ, ο δε έτερος εις Πόζεν, κατά το καθιερωθέν σύστημα αφ’ ότου επανήλθον εις το Ράιχ η πρώην Αυστρία και αι σουδητικαί περιοχαί.

ΑΠΕΙΛΗ: Παρίσιοι.- Το πρακτορείον Χαβάς μεταδίδει τα εξής επί της στρατιωτικής καταστάσεως: «Η απότομος και ορμητική ανύψωσις της στάθμης των υδάτων του Ρήνου εδημιούργησεν μίαν όλως ιδιαιτέραν κατάστασιν από στρατιωτικής απόψεως εις την Αλσατίαν. Το ρεύμα του ποταμού κατερχόμενον μεθ’ ορμής συμπαρασύρει παχύ στρώμα ιλύος, ως εκ τούτου δε, απειλούνται τα επί των οχθών του οχυρωματικά έργα, αλλά η απειλή είναι πολύ περισσότερο κρίσιμος διά τα γερμανικά οχυρωματικά έργα παρά διά τα γαλλικά».

ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ: «Οι Βασιλείς Δανίας, Νορβηγίας και Σουηδίας καθώς και ο Πρόεδρος της Φινλανδικής Δημοκρατίας [...] συνήλθον εις Διάσκεψιν εν Στοκχόλμη [...]. Η στάσις των ως άνω Κυβερνήσεων, έναντι των προβλημάτων τα οποία είναι δυνατόν να προκύψουν, θα υπαγορευθή εκ της φροντίδος όπως διατηρήσουν εν παντί την ανεξαρτησίαν της θέσεώς των ως ουδετέρων. Αι εν λόγω Κυβερνήσεις διεκδικούν το δικαίωμα να ίδουν παραμένουσαν σεβαστήν εκ μέρους όλων την στάσιν ταύτην, βασιζομένην επί των ειλικρινών φιλειρηνικών σχέσεών των με τας άλλας Δυνάμεις».

Για περισσότερη αρθρογραφία, γίνετε συνδρομητής στην έντυπη Καθημερινή.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ