ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

80 χρoνια πριν... 4-12-1939

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ: Καμμία επίσημος πληροφορία [...] δεν μας επιτρέπει να γνωρίζομεν με ακρίβειαν την σημερινήν ισχύν του γερμανικού στρατού. [...] Κατά την στιγμήν της εκστρατείας της Πολωνίας επιστεύετο ότι οι Γερμανοί διέθεταν 100-120 μεραρχίας, εκ των οποίων 70 περίπου [...] ευρίσκοντο εις το ανατολικόν μέτωπον και 30-40 εις το Δυτικόν. Μετά την έναρξιν των εχθροπραξιών, οι Γερμανοί κατέβαλαν μεγάλην προσπάθειαν διά ν’ αυξήσουν τον αριθμόν των μαχίμων μονάδων τους. [...] Ο αριθμός των στρατευσίμων, ηλικίας 20-38 ετών, ανέρχεται εν Γερμανία εις επτά περίπου εκατομμύρια.

ΚΥΠΡΟΣ: Προ του πολέμου, ο πολιτικός ορίζων της Κύπρου ήτο σκοτεινός, μάλλον απειλητικός. Η ελληνική Εκκλησία επενθούσε διά την εξορίαν του αρχιεπισκόπου εις Πάφον. Η εισαγωγή της αγγλικής γλώσσης εις τα σχολεία και η υπηρεσία εις το Δημόσιον εθεωρούντο υπό μερικών ως καίριον πλήγμα κατά της ενώσεως με την Ελλάδα. Είναι αληθές ότι μεταξύ των κυβερνητικών κύκλων επεκράτει η αντίληψις ότι η ιδέα της ενώσεως έχανεν έδαφος, το πιθανώτερον όμως είναι ότι οι υπέρ της ενώσεως κεκηρυγμένοι ειργάζοντο κρυφίως [φωτ. Λευκωσία 1939].

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ