ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

80 χρoνια πριν... 14-1-1940

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ ΝΙΚΗ: [...] Ο αριθμός των αιχμαλώτων και η ποσότης του υπό των Φινλανδών κυριευθέντος πολεμικού υλικού της 44ης μεραρχίας είναι ακριβώς τετραπλάσια των κυριευθέντων εκ της καταστροφής της 163ης, γεγονός το οποίον σημαίνει ότι την φοράν αυτήν η κύκλωσις υπό των Φινλανδών υπήρξε πληρεστέρα. Εκ των 18 χιλιάδων ανδρών της 44ης, αι 16.000 έμειναν επί του πεδίου της μάχης, οι δε επιζήσαντες ηχμαλωτίσθησαν. [...] Οι Φινλανδοί διά της νέας των νίκης δεν κατέστρεψαν απλώς μίαν μονάδα σοβιετικού στρατού και εκυρίευσαν άφθονον υλικόν, αλλά εματαίωσαν οριστικώς το σχέδιον της σοβιετικής διοικήσεως προς διχοτόμησιν της Φινλανδίας.

ΣΤΑΣΗ: Βερολίνον, 13 (Α.Π.): Τηλεγραφούν εκ Ρώμης ότι εις το Εμιράτον του Κουέιτ του Ιράκ οι Αραβες, αρνούμενοι να εργασθούν εις οχυρωματικά έργα, εστασίασαν εις διάφορα σημεία. Κατά τας ιδίας πληροφορίας, αεροπλάνα εβομβάρδισαν τα κέντρα των στασιαστών.

ΣΧΟΛΕΙΑ: Εις τετρακοσίας περίπου σχολικάς Εφορείας παραχωρούνται πιστώσεις προς ανέγερσιν, επισκευήν ή συντήρησιν σχολείων. Δηλαδή τετρακόσια τουλάχιστον σχολεία θα αποδοθούν εις την σπουδάζουσαν νεολαίαν ευπρεπή, υγιεινά, πληρούντα όλους τους όρους της συγχρόνου σχολικής αγωγής.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ