ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

80 χρoνια πριν... 22-1-1940

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΡΩΣΟΙ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ: Ο εν Φινλανδία ανταποκριτής των «Τάιμς» απέστειλεν εις την εφημερίδα του μακράν ανταπόκρισιν σχετικήν με την ζωήν των Ρώσσων αιχμαλώτων εις τα φινλανδικά στρατεύματα. «[...] Στεγάζονται εντός στερεών ξυλίνων στρατώνων, κοιμώμενοι μέσα εις σχετικώς ευρύχωρα δωμάτια, καθ’ ομάδας. Μερικοί από τους αιχμαλώτους έπαιζαν χαρτιά, διότι όπως μου εξήγησεν ο διοικητής του στρατοπέδου αυτού, αι στρατιωτικαί αρχαί φέρονται επιεικώς προς τους Ρώσσους αιχμαλώτους. Μου έδειξεν επίσης αρκετά βιβλία εις την ρωσσικήν, τα οποία εξοικονομήθησαν από βιβλιοθήκας της περιφερείας όπου το στρατόπεδον και από το Ελσίνκι. Τα βιβλία ήσαν ως επί το πλείστον έργα Ρώσσων κλασσικών, υπήρχον όμως και ευαγγέλια και άλλα έργα θρησκευτικού περιεχομένου».

ΔΑΝΕΙΟ: Η χορήγησις υπό του Μετοχικού Ταμείου δανείου ενός μισθού εις τους μονίμους δημοσίους υπαλλήλους τους συμπληρώσαντας πενταετή υπηρεσίαν, εξοφλητέου εις δέκα μηνιαίας δόσεις, αποτελεί μικράν, έστω, αλλά χρήσιμον υπό τας σημερινάς συνθήκας υλικήν ενίσχυσιν του δημοσιοϋπαλληλικού κόσμου. Ο ένας μισθός είναι μια ενδυμασία ή ένα πανωφόρι, είναι ακόμη η εξοικονόμησις μερικών προχείρων αναγκών τας οποίας ήτο αδύνατον να αντιμετωπίση ο κανονικός μισθός.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ