ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

80 χρoνια πριν... 28-1-1940

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ: Εις το δυτικόν μέτωπον δράσις ανιχνευτών και πυροβολικού καθώς και δράσις καταδιωκτικών αεροπλάνων [φωτ.] υπεράνω των γερμανο-γαλλικών συνόρων. Εν τω κατά θάλασσαν πολέμω, η Γερμανία έσχε σημαντικάς επιτυχίας. Εντός μιας και μόνον ημέρας, της 25ης Ιανουαρίου, εβυθίσθησαν σκάφη χωρητικότητος 20 και πλέον χιλιάδων τόννων. [...] Το αναγραφέν υπό του αγγλικού Τύπου, ότι γερμανικά στρατεύματα ευρίσκονται εις την ανατολικήν Γαλικίαν, είναι τελείως αβάσιμον.

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ: Ο κ. υφυπουργός της Παιδείας απεφάσισεν όπως εφοδιάση διά μηχανημάτων παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος άπαντα τα στερούμενα ηλεκτροφωτισμού σχολεία, καθ’ όσον η λειτουργία των περισσοτέρων εποπτικών οργάνων των χρησιμοποιουμένων διά τας ασκήσεις των μαθητών γίνεται δι’ ηλεκτρικού ρεύματος.

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ: Η Επιτροπή διά τον καθορισμόν προγράμματος οργανώσεως του κατά του καρκίνου αγώνος [...] εις δύο μακράς συνεδριάσεις, εμελέτησε λεπτομερώς πάντα τα συναφή προς την έκτασιν του καρκίνου εν Ελλάδι, και συνεζήτησε τα ενδεικνυόμενα μέτρα διά την οργάνωσιν του αντικαρκινικού αγώνος. Η Επιτροπή κατέληξεν εις τελικά συμπεράσματα, τα οποία θα υποβάλη εις τον κ. Υπουργόν της Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως προς έγκρισιν και εφαρμογήν.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ