Επιλογή: Μιχάλης N. Κατσίγερας

49 χρόνια πρίν... 01.VIII.1959

ΑΡΧΕΙΟ ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΓΡΙΒΑ: Ο στρατηγός κ. Γ. Γρίβας απήντησε χθες την εσπέραν εις τάς προχθεσινάς δηλώσεις τού πρωθυπουργού κ. Κ. Καραμανλή και τού υπουργού Εξωτερικών κ. Ε. Αβέρωφ.

«Χαρίζω εις τον κ. πρόεδρον τής Κυβερνήσεως τήν τιμήν διά τάς συμφωνίας Ζυρίχης και Λονδίνου. Δεν θα ήθελα, διεξαγαγών επί τετραετίαν απελευθερωτικόν αγώνα εις την Κύπρον, να διεκδικήσω υπέρ εμού τοιούτον τίτλον.

Τάς συμφωνίας ταύτας επαναλαμβάνω διά μίαν ακόμη φοράν ότι ουδέποτε επεδοκίμασα. Ευρεθείς προ τετελεσμένου γεγονότος, δημιουργοί τού οποίου είναι οι σημερινοί επικριταί μου, ηναγκάσθην να διατάξω τήν κατάπαυσιν τού ηρωϊκού αγώνος τού ελληνικού κυπριακού λαού.

Τών συμφωνιών της Ζυρίχης έλαβα γνώσιν μέσω τού εν Κύπρω ελληνικού προξενείου μόλις τήν 23ην Φεβρουαρίου 1959 και μάλιστα εις ταύτας δεν συμπεριελαμβάνετο η δήλωσις τής βρεταννικής Κυβερνήσεως εν σχέσει με τάς βάσεις. Περί αυτών επληροφορήθην βραδύτερον. Και ενώ εκλήθησαν υπό τού Αρχιεπισκόπου εις Λονδίνον οι υπ' αυτού υποδειχθέντες ως εκπρόσωποι τού κυπριακού λαού, ο αρχηγός τού ενόπλου αγώνος ούτε καν εκλήθη να εκφέρη επί τούτων προηγουμένως γνώμην ή να υποδείξη εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους του. Αλλά επίκειται ο καιρός να έλθουν εις φως όλαι αι φάσεις τού αγώνος, πώς ήρχισε, πώς διεξήχθη και ποίαι επεμβάσεις εγένοντο προς τερματισμόν του.

Κατά το διαρρεύσαν όμως από τής εις Ελλάδα εισόδου μου διάστημα, κατέστη προφανές ότι αι επικείμεναι συμφοραί, εκ τών συνεχιζομένων υποχωρήσεων έναντι τών αγγλοτουρκικών αξιώσεων, θα είναι μεγαλύτεραι από εκείνας τάς οποίας ηθέλησα να προλάβω. Συνεπώς, ευρεθείς προ τού διλήμματος, τής διά τής σιωπής μου ανοχής προς μίαν επικινδύνως διαμορφουμένην κατάστασιν ή τής ελπίδος ανασχέσεως, έστω και την υστάτην ώραν τού καταστροφικού κατηφόρου, διά τής δημοσία διαμαρτυρίας μου, επροτίμησα το δεύτερον. Αυτό ήτο το μοναδικόν ελατήριον τών δηλώσεών μου και ουδέν έτερον. Αλλωστε, καθ' όλον τον βίον μου υπεράνω όλων έθεσα το εθνικό συμφέρον, νομίζω δε ότι και εις την προκειμένην περίπτωσιν τούτο και μόνον εξυπηρετώ. [...]»

ΛΕΛΑ ΗΣΑΪΑ: Απέθανε προχθές εις το νοσοκομείον «Αλεξάνδρα» η νοσηλευομένη εκεί από δεκαημέρου γνωστή καλλιτέχνις τού Εθνικού Θεάτρου Λέλα Ησαΐα, πάσχουσα εξ ανιάτου νοσήματος. Η κηδεία τής αποθανούσης ηθοποιού έγινε χθες το απόγευμα εκ τού ναού τού Αγίου Γεωργίου Καρύτση.

Έντυπη