Επιλογή: Μιχάλης N. Κατσίγερας

49 χρόνια πρίν... 11.V.1961

ΑΡΧΕΙΟ ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ: Κατά πληροφορίας εκ Λονδίνου, απόψε και τήν προσεχή Δευτέραν 5.30 μ.μ. εις τό Πανεπιστήμιον τού Λονδίνου θα ομιλήση γαλλιστί ο καθηγητής κ. Δ. Ζακυθηνός με θέμα: «Το μεγάλον ρήγμα εις τήν ιστορικήν παράδοσιν τής Ελλάδος κατά τόν 17ον αιώνα».

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΟΝΤΗΡΗΣ: Επιτυχίαν εσημείωσεν η παράστασις τού «Πειραϊκού Θεάτρου» εις τήν Γάνδην με τήν «Ηλέκτραν» τού Σοφοκλέους. Επηκολούθησε δεξίωσις τού ΄Ελληνος Γενικού Προξένου Γάνδης εις τό φουαγιέ τού Βασιλικού Θεάτρου τής πόλεως. Εν τώ μεταξύ, εις τό υπουργείον τών Εξωτερικών εστάλη υπό τού εν Βρυξέλλαις ΄Ελληνος πρέσβεως τηλεγράφημα διά τήν παράστασιν τού θιάσου Ροντήρη και τήν απήχησιν που είχεν εις τό κοινόν τών Βρυξελλών.

ΦΩΚΙΩΝ ΒΕΤΤΑΣ: Ενώπιον τού πενταμελούς εφετείου συνεχίσθη χθές η δίκη τού Φωκ. Βέττα, ανωτέρου στελέχους τού Κ.Κ.Ε., και τών Γάλλων Ρομπέρ Μωσσέν, Λουίζας Βούκα Σρίντς, συζύγου τού διαμένοντος εις Ουγγαρίαν Αγ. Μακρή, στελέχους τού Κ.Κ.Ε., Ζώρζ Πλαντάν και Ελένης Πλαντάν, συζύγου του, κατηγορουμένων διά παράβασιν τού νόμου 509. [...]

Τελευταίος απελογήθη ο Φ. Βέττας ο οποίος [...] είπεν ότι η γραμμή τού κόμματος, τήν οποίαν ήλθε να εφαρμόση, δέν αποβλέπει εις τήν διά βιαίων μέσων ανατροπήν τού πολιτεύματος αλλά εις τήν κατάληψιν τής εξουσίας διά τής πλειοψηφίας τού ελληνικού λαού. ΄Αν όμως λάβωμεν τήν πλειοψηφίαν και οι αντίπαλοί μας αρνηθούν να μας δώσουν τήν εξουσίαν, τότε ασφαλώς θα ακολουθήσουν τά βίαια μέσα.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ: Επραγματοποιήθη τήν 6 μ.μ. χθές εις τό θέατρον «Κεντρικόν» η προαγγελθείσα υπό τής ΑΔΕΔΥ συγκέντρωσις διαμαρτυρίας τών δημοσίων υπαλλήλων, συνταξιούχων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. τής πρωτευούσης.

Κατ' ανακοίνωσιν τής ΑΔΕΔΥ οι συγκεντρωθέντες ανήρχοντο εις 10.000 περίπου. Αι επαρχιακαί οργανώσεις εξέφρασαν διά τηλεγραφημάτων τήν συμπαράστασίν των.

Ο πρόεδρος τής Ε.Ε. τής ΑΔΕΔΥ κ. Χρ. Αποστολάκος αφού ανέπτυξε τά αιτήματα τών Δ.Υ., ήτοι τήν βελτίωσιν τής ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως, εφαρμογήν τού θεσμού τής 35ετίας κλπ., προέτεινε τήν αύξησιν τών αποδοχών κατά 10% διά τούς ανωτέρους βαθμούς και 15% διά τούς κατωτέρους. Διά τήν χορήγησιν τής αυξήσεως αυτής, είπε, δέν προκύπτει ζήτημα επαρκείας τού προϋπολογισμού αλλά δημοκρατικής κατανομής τών πιστώσεων με προέχουσαν θέσιν διά το έμψυχον υλικόν, πατάξεως τής φοροδιαφυγής και βαρυτέρας αμέσου φορολογίας τών πλουσίων. Η ΑΔΕΔΥ θα ζητήση από τόν Βασιλέα να ενδιαφερθή προσωπικώς διά τά ζητήματα τών κρατικών λειτουργών.

Έντυπη