Επιλογή: Μιχάλης N. Κατσίγερας

49 χρόνια πρίν... 19.I.1962

ΑΡΧΕΙΟ ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ:

Μετά τρίμηνον από της διενεργείας των εκλογών (29-10-1961) και αφού εν τω μεταξύ εμεσολάβησαν ο θόρυβος και αι απειλαί περί καθεστωτικού, λαϊκών συγκεντρώσεων και συλλαλητηρίων υπέρ της παραβιασθείσης δημοκρατίας και του Συντάγματος, η Ε.Κ. ενεφανίσθη χθες διά του κ. Γεωργίου Παπανδρέου εις την Βουλήν διά να επαναλάβη όσα κατά το διαρρεύσαν τρίμηνον ισχυρίζετο δι' όλων των μέσων δημοσιότητος, περί βίας, νοθείας κ.λπ.

[...] Συνεχίζων την αγόρευσίν του ο αρχηγός της Ενώσεως Κέντρου ανεφέρθη εις τον αρχηγόν του ΓΕΣ στρατηγόν Βασίλειον Καρδαμάκην και είπεν:.

«Αλλά δεν έχομεν μόνον αυτάς τας αποδείξεις της τρομοκρατίας, η οποία συνεχίζεται και μετά τας εκλογάς. Εχομεν και πάλιν τον κ. Καρδαμάκην και μετά τας εκλογάς. [...]»

Ο στρατηγός Καρδαμάκης ενόμιζεν ότι ώφειλε να έλθη πάλιν εις την σκηνήν, να αρχίση και πάλιν την πολιτικήν και να επιδοθή εις την κατασυκοφάντησιν των ηγετών του πολιτικού κόσμου και του Τύπου της Ε.Κ. Προ ολίγων ημερών, την 5-1-62, ο στρατηγός Καρδαμάκης εξέδωκε την διαταγήν, εις την οποίαν κατηγορούνται και καθυβρίζονται οι ηγέται της Ε.Κ. ότι εσυκοφάντησαν τον στρατόν και τα ΤΕΑ. Δεν είμεθα ημείς εναντίον του στρατού και εναντίον των ΤΕΑ. Τιμώμεν ημείς τας ενόπλους δυνάμεις, τα ΤΕΑ και τα σώματα ασφαλείας. Ημείς είμεθα εναντίον των αναξίων ηγετών του στρατεύματος. Με ποίον δικαίωμα ο στρατηγός Καρδαμάκης εισέρχεται εις άσκησιν πολιτικής και πως προβαίνει εις μίαν ασύδοτον ανακοίνωσιν αφορώσαν τον κ. Βενιζέλον;

Γράφει: «Πρόκειται περί φαιδρολογημάτων, τα οποία έχουν εξασφαλίσει εις την χώραν το προνόμιον της πολιτικής ασυδοσίας» και προχωρεί εις βαρυτάτας ύβρεις εναντίον του κ. Βενιζέλου. Αυτός είναι ο στρατηγός Καρδαμάκης. (Θόρυβος, κωδωνοκρουσίαι). Και έχομεν το δικαίωμα από του εθνικού τούτου βήματος να απευθυνθώμεν προς αυτόν και να του είπωμεν: Ποίος είσαι συ, στρατηγέ Καρδαμάκη, ανάξιε ηγέτα του στρατεύματος; (Φωναί εκ της Ενώσεως Κέντρου: Ανάξιος, ανάξιος). Ανάξιε ηγέτα του στρατεύματος, ο οποίος δύνασαι να συκοφαντής τους ηγέτας, τους πολιτικούς ηγέτας της Ενώσεως Κέντρου ως αντεθνικούς, της Ε.Κ. εις την οποίαν ανήκουν πρώται δυνάμεις της χώρας, αι οποίαι έχουν προσφέρει μεγάλας υπηρεσίας εις την πατρίδα, είναι κατάφορτοι από εθνικούς τίτλους, έχουν προσφέρει ιστορίαν, απελευθέρωσιν εις την Ελλάδα; Ποιος είσαι συ, στρατηγέ Καρδαμάκη; Εάν υπήρχε Κυβέρνησις εντός μιας ώρας ο στρατηγός Καρδαμάκης θα έπαυε να είναι ο αρχηγός του στρατού και στρατηγός. Αλλά, βέβαια δεν υπάρχει...

Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Απαντών ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Παναγιώτης Κανελλόπουλος είπεν: «[...] Ο αρχηγός του ΓΕΣ Καρδαμάκης [είναι] εντιμότατος, γενναίος και εξαίρετος αξιωματικός τον οποίον ουδείς έχει το δικαίωμα να προσβάλη.»

Έντυπη