Επιλογή: Μιχάλης N. Κατσίγερας

49 χρόνια πρίν... 11.V.1962

ΑΡΧΕΙΟ ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ

ΙΣΠΑΝΙΑ: Μαδρίτη, 10.- Αι πλέον ανησυχητικαί πληροφορίαι, που ελήφθησαν απόψε εις Μαδρίτην, σχετικώς με τό απεργιακόν κύμα εις τήν Ισπανίαν, προέρχονται εκ τής περιοχής Μπιλμπάο. H κατάστασις εις τήν επαρχίαν τής Βισκάγια φαίνεται ως επιδεινουμένη. O αριθμός τών απεργών, ο οποίος μέχρι τής νυκτός χθές διετηρείτο εις 35.000, κατά τήν διάρκειαν τών τελευταίων 24 ωρών υπερέβη τάς 40.000. Υπήρχον επίσης συμπληρωματικαί πληροφορίαι κατά τάς οποίας επεξετάθη η απεργία εις τα ναυπηγεία τού Κάντιξ. Κατά πληροφορίας εξ εγκύρων πηγών, οι απεργούντες εργάται εις ολόκληρον τήν χώραν υπερβαίνουν τάς 80.000. Εις Βαρκελώνην, όπου απεργούν 5.000 εργάται, εκυκλοφόρησαν προκηρύξεις, διά τών οποίων ζητείται από τούς εργάτας να κατέλθουν εις απεργίαν, εις ένδειξιν αλληλεγγύης με τούς ανθρακωρύχους τής Αστουρίας και διά να ανατρέψουν τήν δικτατορίαν.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ: Λισσαβών, 10.- Τα πνεύματα είναι λίαν εξημμένα εις τά Πανεπιστήμια τής Λισσαβώνος και τής Κοΐμπρα κατόπιν τής αρνήσεως τού υπουργού Παιδείας κ. Λόπεθ ντέ Αλμέϊντα, όπως εξετάση τα αιτήματα τών φοιτητών και επιτρέψη τόν εορτασμόν τής «ημέρας τού φοιτητού», ο οποίος επρόκειτο να πραγματοποιηθή περί τά τέλη Μαρτίου. Περί τούς 2.000 φοιτηταί εκήρυξαν «ακαδημαϊκόν πένθος» ήτοι απέχουν από τάς παραδόσεις και τάς εξετάσεις τού Πανεπιστημίου. Εξ άλλου αστυνομικοί ωπλισμένοι με πολυβόλα, δακρυγόνα και όλμους περιεκύκλωσαν τούς φοιτητάς εις τά Πανεπιστήμια τής Κοΐμπρα και τής Λισσαβώνος, διά να εμποδίσουν τήν συγκρότησιν διαδηλώσεως. Εις τό Πανεπιστήμιον τής Λισσαβώνος 80 φοιτηταί ενεκλείσθησαν εις τάς αιθούσας διδασκαλίας και απεφάσισαν να κηρύξουν απεργίαν πείνης.

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ: Παρίσιοι, 10.- H εφημερίς «Μόντ» δημοσιεύει μεγάλην τρίστηλον ευμενεστάτην κριτικήν διά τήν δοθείσαν εις τήν αίθουσαν Πλεγιέλ μουσικήν συναυλίαν με έργα και υπό τήν διεύθυνσιν τού ΄Ελληνος συνθέτου κ. Πέτρου Πετρίδη (φωτογραφία). Εις τήν κριτική αυτήν αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Γενικώς πιστεύεται ότι είναι λίαν δύσκολον και επικίνδυνον να συνθέση κανείς έν ολόκληρον συμφωνικόν πρόγραμμα εξ ιδίων του έργων και εκ τών οποίων μόνον το έν καταλαμβάνει ολόκληρον τό δεύτερον μέρος τού προγράμματος και τούτο διότι το έργον αυτό είναι ένα μεγάλο ποίημα αναπτυσσόμενον, κατά τρόπον ανάλογον με εκείνον του Ριχάρδου Στράους, χωρίς βεβαίως άλλην αναλογίαν από τήν σχετιζομένην με τάς διαστάσεις, το σχέδιον και τήν λογικήν του συγκρότησιν. Τήν επικίνδυνον λοιπόν αυτήν σύνθεσιν έπαιξε και εκέρδησεν ο ΄Ελλην μουσικοσυνθέτης Πέτρος Πετρίδης».

Έντυπη