Επιλογή: Μιχαλης Ν. Κατσιγερας

49 χρόνια πρίν...14.VΙΙ.1962

ΑΡΧΕΙΟ ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ

ANDRE CHENIER: (Από την στήλη «Σημειώσεις ενός Αθηναίου): Συνηθίζω να σημειώνω επί τη επετείω της γαλλικής εθνικής εορτής κάτι σχετικόν με αυτήν την ιδίαν την άλωσιν της Βαστίλλης, την συμβολίζουσαν την επικράτησιν της Δημοκρατίας που, έπειτα από διαφόρους ανατροπάς, κατέστη, από αιώνος σχεδόν, το συνεχές ομαλόν πολίτευμα της Γαλλίας. Θα υπενθυμίσω σήμερα ένα από τα άπειρα τραγικά -δευτερεύοντα- επεισόδια των χρόνων της Μεγάλης Επαναστάσεως που ήρχισε σαν σήμερα [...]. Ημπορεί να μας ενδιαφέρη και να μας συγκινήση ιδιαιτέρως, διότι θύμα του υπήρξεν ο εκ μητρός ελληνικής καταγωγής εμπνευσμένος ποιητής Αντρέ Σενιέ. [Σημ. «Φ»: Μητέρα του ήταν η Ελισάβετ Λομάκα, σχετική αναφορά στο διαδίκτυο: Elizabeth (Santi Lomaca) Chenier, «Lettres grecques de Madame Chenier precedes d' une etude sur sa vie», Paris, 1879.] Ο Σενιέ, παρά τας φιλελευθέρας του αρχάς και παρ' ότι ο αδελφός του Μαρία-Ιωσήφ ήτο μέλος της Εθνοσυνελεύσεως, ήτο κατά της διώξεως, της καταδίκης και της εκτελέσεως του Λουδοβίκου ΙΣΤ΄. Και αυτός συνέταξε την επιστολήν διά της οποίας ο Βασιλεύς διεξεδίκει το δικαίωμα να εκκαλέση την απόφασιν του Επαναστατικού Δικαστηρίου ενώπιον του λαού. Εγινεν αμέσως «ύποπτος», εκρύβη τη συμβουλή του αδελφού του, εχθρού του Ροβεσπιέρου, αλλ' όταν έμαθε ότι φίλος του είχε συλληφθή έτρεξε να βοηθήση την οικογένειάν του και συνελήφθη εκεί και αυτός. Ο αδελφός του, υπονομεύων την κυριαρχίαν του Ροβεσπιέρου και ετοιμάζων την πτώσιν του, επεζήτει την αναβολήν της δίκης του αδελφού του και είχε κατορθώσει, χάρις εις κατωτέρους υπαλλήλους του Δικαστηρίου, να μή έρχεται η σειρά της. Ο Αντρέ, όμως, εφώναζεν εις την φυλακήν του ότι ήθελε να τον δικάσουν ώστε ν' αθωωθή και ο δυστυχής πατέρας του παρασυρθείς από την ουτοπίαν του υιού του έτρεχε δεξιά και αριστερά εκλιπαρών, εν αγνοία του Μαρία-Ιωσήφ, την επίσπευσιν της δίκης. Εισηκούσθη λοιπόν, και ο Αντρέ Σενιέ εδικάσθη και κατεδικάσθη εις θάνατον την 6ην Θερμιδώρ και εξετελέσθη την 7ην, ενώ ο Ροβεσπιέρος έπιπτε δύο ημέρας αργότερα, κατά την ιστορικήν 9ην Θερμιδώρ (27-7-1794) και άνοιγαν αι φυλακαί! (Σημ. «Φ»: Η δραματική περίπτωση του Αντρέ Σενιέ έγινε όπερα με τίτλο «Αντρέα Σενιέ» του Ουμπέρτο Τζορντάνο, σε λιμπρέτο του Λουΐτζι Ιλλίκα, και πρωτοπαίχτηκε το 1896 στο Μιλάνο.)

Έντυπη