ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εισφορές 46,06% για μισθωτούς μηχανικούς

ΡΟΥΛΑ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: Ασφαλιστικό

Ακόμη και σε διπλασιασμό των εισφορών για κύρια ασφάλιση οδηγεί κυρίως τους παλαιούς ασφαλισμένους, υψηλόμισθους μηχανολόγους, μηχανικούς, αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς του ιδιωτικού τομέα η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για τις εισφορές. Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ καθορίζει το ύψος των εισφορών που καλούνται από την 1η Ιανουαρίου 2017 να καταβάλουν εργοδότες και περίπου 40.000 εργαζόμενοι που ασφαλίζονταν μέχρι πρότινος ως μισθωτοί στο ΤΣΜΕΔΕ στο 46,06%. Ειδικά για την κύρια ασφάλιση καταργείται το πλαφόν των 415 ευρώ που ίσχυε για τις εισφορές (εργοδοτών και εργαζομένων) στην περίπτωση των ασφαλισμένων πριν από το 1993. Ορίζεται για όλους εισφορά 20%, που επιμερίζεται σε 6,67% για τους εργαζομένους και 13,33% για τους εργοδότες και ως ανώτατο ασφαλιστέο εισόδημα επί του οποίου θα υπολογίζονται οι εισφορές, τίθενται τα 5.860 ευρώ. Συνεπώς, κάποιος υψηλόμισθος μηχανικός ή αρχιτέκτονας θα κληθεί να πληρώσει ο ίδιος εισφορές 390,8 ευρώ τον μήνα για κύρια ασφάλιση, ενώ και ο εργοδότης θα καταβάλει 781,1 ευρώ, ήτοι 1.172 ευρώ.

Στην εγκύκλιο ορίζεται ότι το νέο πλαίσιο ισχύει για όσους υπάγονταν στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ και παρέχουν εξαρτημένη εργασία, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση. Αναλυτικά, η κατά σειρά 6η εγκύκλιος του ΕΦΚΑ αφορά τους μισθωτούς που είναι μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί, μηχανολόγοι, κ.λπ.), τους μηχανικούς των σχολών του Ν.Δ. 3971/59, εφόσον μετά την ημερομηνία εγγραφής τους στο ΤΣΜΕΔΕ έχουν καταστεί μισθωτοί, καθώς και τους έμμισθους μηχανικούς των Ν.1027/80 και Ν.1028/80. Ειδικά για τον κλάδο σύνταξης, το συνολικό ποσοστό 20% επιμερίζεται σε 6,67% για τον εργαζόμενο και 13,33% για τον εργοδότη. Υπόχρεος για την καταβολή της εργοδοτικής εισφοράς είναι οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, για λογαριασμό του οποίου οι ασφαλισμένοι των παραπάνω κατηγοριών παρέχουν τις υπηρεσίες τους περιοδικά έναντι παροχής.

Για τον κλάδο ασθενείας επιβάλλονται εισφορές 7,10% (2,55% ο ασφαλισμένος και 4,55% ο εργοδότης), για επικουρική σύνταξη 3,5% για τον ασφαλισμένο και 3,5% για τον εργοδότη (σύνολο 7%) μέχρι 31/5/2019, ενώ προβλέπονται και εισφορές 3,28% για τον ασφαλισμένο και 3,68% για τον εργοδότη (σύνολο 6,96%) υπέρ ΟΑΕΔ, ΛΑΕΚ ΟΕΚ, ΟΕΕ κ.λπ. Για εφάπαξ ο εργαζόμενος θα καταβάλει εισφορές 4%, ενώ μόνον ο εργοδότης θα καταβάλει 1% εισφορά για την κάλυψη επαγγελματικού κινδύνου. Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας εισφοράς ασφαλισμένων και εργοδοτών ορίζεται για το 2017 στις 5.860,80 ευρώ, το οποίο εφαρμόζεται και επί πολλαπλής μισθωτής απασχόλησης ή έμμισθης εντολής, όσον αφορά όμως μόνο την εισφορά ασφαλισμένου. ΡΟΥΛΑ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ