ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ξεκαθαρίζει το τοπίο στη χαλυβουργία

ΗΛΙΑΣ ΜΠΕΛΛΟΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Θέμα ολίγων εβδομάδων φέρεται να είναι η απορρόφηση των μεταλλουργικών δραστηριοτήτων της Μπήτρος Α.Ε. συμφερόντων της ομώνυμης οικογενείας από τη Σίδμα Α.Ε. συμφερόντων του ομίλου Στασινόπουλου, καθώς οι τράπεζες πιέζουν για να προχωρήσει η αναδιάρθρωση του κλάδου της χαλυβουργίας εν γένει και να περιοριστούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ορισμένων εκ των εταιρειών. Σε αυτό το πλαίσιο και μετά συζητήσεις αρκετών ετών με επισπεύδουσες τις τράπεζες έχει, σύμφωνα με πληροφορίες, επιτευχθεί κατ’ αρχήν συμφωνία για το μέρος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στην Μπήτρος που θα αναλάβει η Σίδμα μαζί με την απορρόφηση της Μπήτρος Μεταλλουργική όπως και οι περισσότερες λεπτομέρειες για την αναδιάρθρωση του δανεισμού της Σίδμα.

Οι όροι

Η εταιρεία του ομίλου Στασινόπουλου κατά ορισμένες πληροφορίες αναλαμβάνει περί τα 15 εκατ. πρόσθετων δανειακών υποχρεώσεων (σήμερα ο συνολικός της δανεισμός είναι της τάξεως των 110 εκατ. ευρώ) μαζί με τον έλεγχο της μεταλλουργικής της Μπήτρος και να αναχρηματοδοτεί τον υφιστάμενο συνολικό της δανεισμό με μεγαλύτερη διάρκεια αποπληρωμής και χαμηλότερο επιτόκιο. Κάτι που θα της περιορίσει σημαντικά το μέσο κόστος, ενισχύοντας δραστικά την κερδοφορία της. Παράλληλα, η Μπήτρος θα λάβει ως αντάλλαγμα ένα μειοψηφικό ποσοστό μετοχών στο ενοποιημένο σχήμα και θα τακτοποιήσει και τις δικές της δανειακές υποχρεώσεως που σήμερα ανέρχονται περίπου στα 120 εκατ. ευρώ και θα επιχειρήσει να τις εξυπηρετήσει μέσω των ενεργειακών και κατασκευαστικών της δραστηριοτήτων αλλά και νέων αγορών της οποίες φέρεται να εξετάζει. Για τη συμφωνία αυτή οι τράπεζες έχουν λάβει σημαντικότατες νέες εξασφαλίσεις από αμφότερες τις πλευρές και ειδικά την Μπήτρος. Ομως, ορισμένες τελικές κρίσιμες λεπτομέρειες της συμφωνίας, όπως για παράδειγμα το πόσες μετοχές θα λάβουν οι μέτοχοι της Μπήτρος –που ούτως ή άλλως θα αποτελέσουν και εξασφαλίσεις για τις τράπεζες– εξακολουθούν να αποτελούν σημεία συζήτησης. Ολες οι πλευρές, πάντως, αναφέρουν στην «Κ» πως η συμφωνία είναι κοντά στην οριστικοποίησή της. Ομως παραμένουν παράλληλα επιφυλακτικές, καθώς η εν λόγω συναλλαγή αποτελεί θέμα συζητήσεων τουλάχιστον 2,5 ετών. Διάρκεια που απαιτήθηκε μεταξύ άλλων και λόγω προσωπικών αξιώσεων ορισμένων εκ των εμπλεκομένων.

Πέρασε τον κάβο

Η Σίδμα, πάντως, ήδη από το 2017 έχει εξέλθει της κρίσης του κλάδου, καθώς αύξησε τη λειτουργική της κερδοφορία και βελτίωσε τα αποτελέσματά της. Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της επιχείρησης του ομίλου Στασινόπουλου διαμορφώθηκε στα 123,5 εκατ., έναντι 104,2 εκατ. το 2016, ή 18,6% υψηλότερα και μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας έφτασε τα 155,4 εκατ. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 5,8 εκατ., ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων παρουσίασαν ζημία ύψους 2,6 εκατ. βελτιωμένη κατά 40%, ή 1,7 εκατ. σε σχέση με το 2016. Οι χαλυβουργικές θυγατρικές των Βαλκανίων παρουσίασαν αύξηση του κύκλου εργασιών τους, η μεν Sidma Bulgaria κατά 43 %, η δε Sidma Romania κατά 17% σε σχέση με το 2016.

Η Σίδμα φέτος στοχεύει στη διατήρηση του σημαντικού μεριδίου που κατέχει στην εσωτερική αγορά και στην περαιτέρω ανάπτυξή της στο εξωτερικό, ενώ εξακολουθεί να δίνει πρωταρχική σημασία στη ρευστότητά της, στο κόστος δανεισμού της μέσω ενεργειών της για αναδιάρθρωσή του όπως το deal με την Μπήτρος και στον έλεγχο των γενικών της εξόδων, με στόχο την περαιτέρω βελτίωση των αποτελεσμάτων της και την επιστροφή σε κερδοφορία. Κάτι που ίσως να πετύχει άμεσα εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς η συμφωνία με την Μπήτρος και υπογραφεί η νέα συμφωνία μακροπρόθεσμου δανεισμού με τις τράπεζες. Η Σίδμα επιδίωξε και τη χρονική μετατόπιση πληρωμών κεφαλαίου και την περαιτέρω μείωση του κόστους δανεισμού αλλά και την ανανέωση υπαρχόντων ανεκμετάλλευτων βραχυπρόθεσμων γραμμών δανεισμού. Αποτέλεσμα της αναδιάρθρωσης αυτής θα είναι, μεταξύ άλλων, και η μετατόπιση βραχυπρόθεσμου δανεισμού της τάξεως των 56,2 εκατ. σε μακροπρόθεσμο.

Οι βαλκανικές θυγατρικές

Οσον αφορά τις θυγατρικές εξωτερικού, η Sidma Bulgaria στοχεύει σε περαιτέρω βελτίωση των κερδοφόρων αποτελεσμάτων του 2017, στην οποία θα συμβάλει αφενός μεν η αύξηση του όγκου πωλήσεων της, μέσω της αύξησης του μεριδίου της αγοράς, αφετέρου δε η μείωση των χρηματοοικονομικών της εξόδων μετά την υπογραφή, στο τέλος του 2017, κοινοπρακτικού δανείου με τις πιστώτριες τράπεζες. Ομοίως και η Sidma Romania στοχεύει στη βελτίωση των αποτελεσμάτων της μέσω της αύξησης πωλήσεων και του μεριδίου αγοράς που κατέχει σήμερα.

Σε real estate και ΑΠΕ εστιάζει η Μπήτρος

Σημαντική ανάσα θα αποτελέσει η συμφωνία και για την Μπήτρος, καθώς στα τέλη του 2017 το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του ομίλου και της εταιρείας υπερέβαιναν το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατά 79,643 εκατ. και 14,141 εκατ. αντιστοίχως.

Αποτέλεσμα αυτού, σημειώνουν οι ορκωτοί λογιστές στην ετήσια οικονομική έκθεση, είναι η πιθανότητα ο όμιλος και η εταιρεία να μην μπορέσουν να αποπληρώσουν μέρος των συμβατικών υποχρεώσεων κατά τη συνήθη πορεία της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ο συνολικός δανεισμός της ανέρχεται στα επίπεδα των 120 εκατ.

Βασική συμμετοχή στη διαμόρφωση του αρνητικού κεφαλαίου κίνησης στον όμιλο είναι το ύψος των βραχυπρόθεσμων δανείων, των ληξιπροθέσμων μακροπροθέσμων δανείων πληρωτέων στην επόμενη χρήση και των ληξιπρόθεσμων τόκων δανείων, τα οποία την 31/12/2017 ανέρχονταν σε 112,243 εκατ. ευρώ και στην εταιρεία η βραχυπρόθεσμη υποχρέωση σε θυγατρική η οποία στις 31/12/2017 ανερχόταν σε 14,634 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση, σημειώνουν οι ορκωτοί, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τις συνεχιζόμενες λειτουργικές ζημίες σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ύφεση του κλάδου του χάλυβα στον οποίο δραστηριοποιείται, εκτιμά ότι ο όμιλος θα μπορεί να συνεχίσει κατά το προσεχές 12μηνο τη λειτουργία του, δεδομένου ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με τις πιστώτριες τράπεζες για τη διευθέτηση των τραπεζικών δανείων του.

Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται ο όμιλος Μπήτρου είναι ο μεταλλουργικός, με αντικείμενο την επεξεργασία κοπή και εμπορία προϊόντων σιδήρου και χάλυβα, ο κατασκευαστικός (real estate-κατασκευές) στον οποίο ο όμιλος αναπτύσσει επιχειρηματική δραστηριότητα μέσω της εταιρείας «Μπήτρος Κατασκευαστική ΑΒΕΤΕ», και ο ενεργειακός κλάδος, μετά τη δημιουργία φωτοβολταϊκών σταθμών από εταιρείες του ομίλου. Στο πλαίσιο αυτό αξιοποιεί τουριστικά το σύνολο των έτοιμων εξοχικών κατοικιών της εταιρείας «Μπήτρος Κατασκευαστική ΑΒΕΤΕ» στη Μύκονο, με πολύ καλά αποτελέσματα λόγω του υψηλού επιπέδου τουρισμού που υπάρχει. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του 2017 ανήλθε σε 40,1 εκατ. μειωμένος κατά 2% από το 2016.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν το 2017 σε ζημία 5,224 εκατ. έναντι κέρδους 1,297 εκατ. το 2016. Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημίες 14,7 εκατ. ευρώ.


Διαβάστε ακόμα:

Στην τελική ευθεία η αναδιάρθρωση δανεισμού και για τη Χαλυβουργία Ελλάδος

 

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ