ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 25.ΧΙ.1938

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΑΓΓΛΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ: Οι κ.κ. Τσάμπερλαιν και Χάλιφαξ μετέβησαν εις το Και Ντ’ Ορσαί και ολίγον βραδύτερον ήρχισαν [...] μετά των Γάλλων υπουργών αι συνομιλίαι. [...] Μετά την λήξιν των αγγλογαλλικών συνομιλιών εδόθη προς δημοσίευσιν το κάτωθι επίσημον ανακοινωθέν: «Η επίσκεψις εις Παρισίους του Πρωθυπουργού και του επί των Εξωτερικών υπουργού της Μ. Βρεττανίας παρέσχεν εις τους Γάλλους υπουργούς την ευκαιρίαν ν’ ανταλλάξουν τας απόψεις των μετά των Βρεττανών συναδέλφων των επί των κυριωτέρων ζητημάτων των παρουσιαζόντων κοινόν ενδιαφέρον διά τας δύο χώρας. Αι διεξαχθείσαι συνομιλίαι διεπίστωσαν πλήρη ταυτότητα αντιλήψεων εν σχέσει προς τον γενικόν προσανατολισμόν της πολιτικής των δύο Εθνών ήτις εμπνέεται υπό της ιδίας μερίμνης της διατηρήσεως και παγιώσεως της ειρήνης [...]» [φωτ.: από αριστερά Μπονέ, Χάλιφαξ, Τσάμπερλαιν και Νταλαντιέ].

ΠΕΡΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ [από πόρισμα του Συνεδρίου Διατροφής της Ιατροχειρουργικής Εταιρείας]: Ικανός αριθμός Ελλήνων πολιτών των πόλεων και της υπαίθρου υποσιτίζεται ή κακοσιτίζεται είτε διά λόγους οικονομικούς είτε από άγνοιαν των στοιχειωδών γνώσεων της σημασίας της καλής διατροφής είτε από συνηθείας κακάς επιβληθείσας από ανάγκας οικονομικάς είτε από οικονομίαν κακώς εννοουμένην. [...] Η διατροφή του Ελληνικού λαού [...] υστερεί κυρίως εις κατανάλωσιν ζωικού λευκώματος (κρέατος, ιχθύων, ωών, γάλακτος). Το καταναλισκόμενον παρ’ ημίν υπό των υποσιτιζομένων ομάδων ζωικόν λεύκωμα είναι ανεπαρκές διά την φυσιολογικήν ανάπτυξιν του παιδικού οργανισμού και την απόκτησιν ζωτικότητος προς απόδοσιν εργασίας, σωματικής και διανοητικής, των ενηλίκων.

ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ: Το Υφυπουργείον της Αγορανομίας [...] μας πληροφορεί ότι «ευθύς μετά το πέρας της λειτουργίας εκάστης Λαϊκής Αγοράς η Δημοτική Αρχή προβαίνει εις την συγκέντρωσιν και μεταφοράν των απορριμμάτων, καθαριότητα και πλύσιμον των ασφαλτοστρωμένων οδών και ακολούθως εις το ασβέστωμα τούτων [...]».

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ