Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

90-chronia-prin-amp-8230-30-7-1932-1
ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΝΟΥΡΜΙ: […] η διεθνής Ομοσπονδία Αθλητισμού απηγόρευσε την συμμετοχήν του Φινλανδού αθλητού Νούρμι εις τους Ολυμπιακούς Αγώνας, κηρυχθέντος επαγγελματίου. ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ: […] όσον αφορά τας ανησυχαστικάς φήμας αίτινες κυκλοφορούν καθ’ ας εις ην περίπτωσιν αι εκλογαί αποβούν κατά των εθνικοσοσιαλιστών τα τμήματα εφόδου των θα βαδίσουν κατά του Βερολίνου, ο υφυπουργός Μπραχτ εδήλωσεν ότι η κυβέρνησις […]


ΑΡΧΕΙΟ
29.07.2022 / 20:48

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ: Τηλεγραφούν εκ Σμύρνης ότι ο πρωθυπουργός Ισμέτ πασάς εγκαινιάζων το μνημείον το ανεγερθέν προς τιμήν του Μουσταφά Κεμάλ, έπλεξε το εγκώμιον της απαραμίλλου διορατικότητος του μεγάλου αρχηγού, όστις κατώρθωσε να καθορίση το ακριβές όριον των εθνικών διεκδικήσεων. Υπαινισσόμενος είτα το γεγονός ότι το μνημείον εμφανίζει τον Γαζή δεικνύοντα την Μεσόγειον ως τον πρώτον σκοπόν […]


27.07.2022 / 20:48

ΚΡΙΣΗ: Εις περίοδον κρίσεως ευρίσκεται ο φασισμός. Το αποτέλεσμα της Συνδιασκέψεως της Λωζάννης δεν επροξένησεν ικανοποιητικήν εντύπωσιν εν Ρώμη, η ιταλική διπλωματία, κατά την κρίσιν των ιθυνόντων φασιστικών κύκλων, δεν κατώρθωσε να δράση εις την πρώτην γραμμήν και το αποτέλεσμα είνε ότι επήλθεν εν Ρώμη η γνωστή κυβερνητική μεταρρύθμισις, κατόπιν της οποίας ο Ντούτσε ανέλαβε […]


26.07.2022 / 20:48

«ΦΟΝΕΥΣΑΤΕ ΜΕ»: Τηλεγραφήματα εκ Παρισίων μεταδίδουν λεπτομερείας της σημερινής πρώτης ημέρας της δίκης του δολοφόνου του Προέδρου Ντουμέρ, Γκοργκούλωφ. […] Αφηγούμενος την σκηνήν της δολοφονίας, ο Γκοργκούλωφ είπε: «Δεν ενθυμούμαι τίποτε. Ενήργουν ως αυτόματον. Η σκέψις μου μού έλεγε: “Πρέπει να κάμης αυτό και κατόπιν να πεθάνης”». […] «Δεν ηθέλησαν είπε να με ακούσουν και […]


09.06.2022 / 20:45

ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΕΙΣ: Βερολίνον – Ο κ. Νώϋρατ [υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας] επωφελήθη της επισκέψεώς του [στο Λονδίνο] όπως εκθέση προς τον Αγγλον πρωθυπουργόν την άποψιν της Γερμανίας εν σχέσει προς τας επανορθώσεις και ιδία όσον αφορά την αδυναμίαν της εις το να συνεχίση τας εκ των επανορθώσεων πληρωμάς, αλλά δεν υπέβαλεν ούτε σημείωμα ούτε υπόμνημα. Σ.Κ. […]


22.04.2022 / 20:47

ΦΟΒΟΣ: Τηλεγραφούν εξ Αμστερνταμ [φωτ.] ότι η Τράπεζα της Ολλανδίας έδωκεν οδηγίας διά την ανάληψιν των εις τας Ηνωμένας Πολιτείας εις χρυσόν αποθεμάτων της. Η Τράπεζα ανεκοίνωσεν ότι αι αναλήψεις αύται κατέστησαν αναγκαίαι λόγω του φόβου καταρρεύσεως μικροτέρων τινών Τραπεζών. Τούτο, κατά το ανακοινωθέν της Τραπέζης, δεν σημαίνει έλλειψιν εμπιστοσύνης προς το δολλάριον. ΧΡΥΣΟΣ: Τηλεγραφούν […]


19.04.2022 / 20:48

ΠΟΘΟΣ: Εις μίαν των αιθουσών της Βουλής των Κοινοτήτων [φωτ.] συνεκεντρώθησαν τα μέλη της «Ενώσεως του Δημοκρατικού Ελέγχου» και διάφοροι άλλαι προσωπικότητες ενώπιον των οποίων ωμίλησεν ο Μητροπολίτης Κιτίου, όστις εκθέσας την ιστορίαν της Κύπρου από της εποχής της ενάρξεως της βρετανικής κατοχής, ετόνισεν ότι επί πεντήκοντα τρία έτη οι Κύπριοι καταβάλλουν νομιμωτάτας προσπαθείας διά […]


07.12.2021 / 21:00

ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΑ: Παρίσιοι – 6 Δεκεμβρίου – Ο Γκάντι, αφιχθείς εκ Λονδίνου, ωμίλησεν ενώπιον πολυπληθεστάτου και συμπαθώς προς αυτόν διακειμένου ακροατηρίου. Ετόνισεν ότι διακαής επιθυμία του είνε να βλέπη πάντοτε την ανθρωπότητα ειρηνεύουσαν και ελευθέραν.


01.11.2020 / 21:02

Το Ρώυτερ πληροφορείται ότι ήρχισαν ήδη να γίνωνται διάφορα κατορθώματα των Ελλήνων πολεμιστών. Ούτω εγνώσθη ότι μία ολόκληρος μεραρχία Ιταλών αλπινιστών ανεχαιτίσθη επί πολλάς ώρας επί των ορέων υπό τριών μόνον ελληνικών λόχων.


09.10.2020 / 20:34

ΜΥΣΤΙΚΟΤΗΣ: Η προπαγάνδα του Αξονος και η ρουμανική λογοκρισία εξακολουθούν να καλύπτουν τον αριθμόν των γερμανικών στρατευμάτων τα οποία διευθύνονται εις Ρουμανίαν ως και τον σκοπόν και τον προορισμόν των.


20.03.2019 / 21:01

ΟΜΗΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ: Η «Καθημερινή» […] με ιδιαιτέραν χαράν προσφέρει σήμερον εις τους αναγνώστας της κεφάλαια από τας ομηρικάς μελέτας του διαπρεπούς αρχαιολόγου Γουλιέλμου Δάιρπφελδ, εκείνα ακριβώς τα οποία απετέλεσαν το αντικείμενον της προς τους λοιπούς αντιφρονούντας επιστήμονας [της Πρωσσικής Ακαδημίας των Επιστημών] διαμάχης.


20.06.2018 / 21:05

ΚΑΛΥΨΗ ΙΛΙΣΟΥ: Διά την πλήρη κάλυψιν του Ιλισού συνήφθη δάνειον 45 εκατομμυρίων δραχμών. Το όλον έργον θεωρείται εν εκ των μεγαλυτέρων της Διοικήσεως της Πρωτευούσης και λόγω της δαπάνης που θα απαιτήσει και λόγω της ανακουφίσεως που θα προσφέρει εις τους κατοίκους των παρόχθιων συνοικισμών, τους οποίους απαλλάσσει από τας πλημμύρας.


17.06.2018 / 21:00

Ρώμη. – Οι Ιταλοί εν Κίνα ανταποκριταί μεταδίδουν ανατριχιαστικάς λεπτομερείας των τρομακτικών αποτελεσμάτων τα οποία είχεν η καταστροφή των φραγμάτων του Κιτρίνου Ποταμού. […] Αι ιαπωνικαί εφημερίδες αποδίδουσαι την ευθύνην της φοβεράς καταστροφής εις την εγκληματικήν διαταγήν του Τσαγκ Κάι Σεκ, αναγνωρίζουν ότι λόγω του αιφνιδίου τούτου παράγοντος τα στρατιωτικά των σχέδια ανατρέπονται.


10.06.2018 / 21:07

ΣΙΝΟΪΑΠΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ: Παρίσιοι, 9.- Αγγέλλεται εκ Τόκιο ότι κατά τηλεγραφήματα εκ του εν Κίνα μετώπου, τα ιαπωνικά στρατεύματα τα δρώντα εις το Κάι – Φεγκ προχώρησαν περί τα δέκα χιλιόμετρα βορείως της πόλεως ταύτης και κατέλαβον το Γιονάν – Κέσυ, το οποίον ευρίσκεται νοτίως του Κιτρίνου ποταμού.


03.06.2018 / 20:00

Μετά πάσης επισημότητος εγένετο χθες την 11ην πρωινήν η κατάθεσις του θεμελίου λίθου του Πολιτικού Αερολιμένος Αθηνών εις τον συνοικισμόν Κομνηνών (Χασάνι).