Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

80-chronia-prin-01-11-19400
ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΑΡΘΡΟ

Το Ρώυτερ πληροφορείται ότι ήρχισαν ήδη να γίνωνται διάφορα κατορθώματα των Ελλήνων πολεμιστών. Ούτω εγνώσθη ότι μία ολόκληρος μεραρχία Ιταλών αλπινιστών ανεχαιτίσθη επί πολλάς ώρας επί των ορέων υπό τριών μόνον ελληνικών λόχων.


ΑΡΧΕΙΟ
09.10.2020 / 20:34

ΜΥΣΤΙΚΟΤΗΣ: Η προπαγάνδα του Αξονος και η ρουμανική λογοκρισία εξακολουθούν να καλύπτουν τον αριθμόν των γερμανικών στρατευμάτων τα οποία διευθύνονται εις Ρουμανίαν ως και τον σκοπόν και τον προορισμόν των.


20.03.2019 / 21:01

ΟΜΗΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ: Η «Καθημερινή» […] με ιδιαιτέραν χαράν προσφέρει σήμερον εις τους αναγνώστας της κεφάλαια από τας ομηρικάς μελέτας του διαπρεπούς αρχαιολόγου Γουλιέλμου Δάιρπφελδ, εκείνα ακριβώς τα οποία απετέλεσαν το αντικείμενον της προς τους λοιπούς αντιφρονούντας επιστήμονας [της Πρωσσικής Ακαδημίας των Επιστημών] διαμάχης.


20.06.2018 / 21:05

ΚΑΛΥΨΗ ΙΛΙΣΟΥ: Διά την πλήρη κάλυψιν του Ιλισού συνήφθη δάνειον 45 εκατομμυρίων δραχμών. Το όλον έργον θεωρείται εν εκ των μεγαλυτέρων της Διοικήσεως της Πρωτευούσης και λόγω της δαπάνης που θα απαιτήσει και λόγω της ανακουφίσεως που θα προσφέρει εις τους κατοίκους των παρόχθιων συνοικισμών, τους οποίους απαλλάσσει από τας πλημμύρας.


17.06.2018 / 21:00

Ρώμη. – Οι Ιταλοί εν Κίνα ανταποκριταί μεταδίδουν ανατριχιαστικάς λεπτομερείας των τρομακτικών αποτελεσμάτων τα οποία είχεν η καταστροφή των φραγμάτων του Κιτρίνου Ποταμού. […] Αι ιαπωνικαί εφημερίδες αποδίδουσαι την ευθύνην της φοβεράς καταστροφής εις την εγκληματικήν διαταγήν του Τσαγκ Κάι Σεκ, αναγνωρίζουν ότι λόγω του αιφνιδίου τούτου παράγοντος τα στρατιωτικά των σχέδια ανατρέπονται.


10.06.2018 / 21:07

ΣΙΝΟΪΑΠΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ: Παρίσιοι, 9.- Αγγέλλεται εκ Τόκιο ότι κατά τηλεγραφήματα εκ του εν Κίνα μετώπου, τα ιαπωνικά στρατεύματα τα δρώντα εις το Κάι – Φεγκ προχώρησαν περί τα δέκα χιλιόμετρα βορείως της πόλεως ταύτης και κατέλαβον το Γιονάν – Κέσυ, το οποίον ευρίσκεται νοτίως του Κιτρίνου ποταμού.


03.06.2018 / 20:00

Μετά πάσης επισημότητος εγένετο χθες την 11ην πρωινήν η κατάθεσις του θεμελίου λίθου του Πολιτικού Αερολιμένος Αθηνών εις τον συνοικισμόν Κομνηνών (Χασάνι).


28.05.2018 / 19:09

ΜΑRGHERITA SARFATTI: Η διάλεξις της κ. Μαργαρίτας Σαρφάττι, η τελευταία της εφετεινής περιόδου του Ιταλικού Ινστιτούτου Ανωτέρων Σπουδών, θα γίνη το απόγευμα της 1ης Ιουνίου. Πρόκειται περί γεγονότος μεγίστης σημασίας, λόγω της εξαιρετικής προσωπικότητος της κυρίας Σαρφάττι, μυθιστοριογράφου και ποιητρίας, μελετητρίας των κοινωνικών και πολιτικών προβλημάτων πάσης εποχής. [ΣΗΜ. «Φ»: Η Σαρφάττι εκτιμάται ότι υπήρξε η Εβραία ερωμένη του Μουσσολίνι.


13.05.2018 / 21:16

ΣΟΥΔΗΤΙΚΟΝ: Ο Αγγλος πρεσβευτής κ. Νέβιλ Χέντερσον συνωμίλησε χθες το απόγευμα επί μίαν ώραν μετά του φον Ρίμπεντροπ. Πιστεύεται ότι η συνομιλία περιεστράφη επί του ζητήματος των Σουδητών της Τσεχοσλοβακίας.


06.05.2018 / 20:50

ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ: Η Γενική Ασφάλεια της Αστυνομίας Πόλεων εξακολουθεί δραστηρίως τας ενεργείας της διά να εκκαθαρίση τελείως τας Αθήνας αλλά και την Ελλάδα από το κομμουνιστικόν άγος. 


29.04.2018 / 21:17

ΑΓΓΛΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: Λονδίνον, 28.- Εξ εγκύρου πηγής ανακοινούται ότι η απόφασις της Γαλλίας και της Αγγλίας προς αποκατάστασιν αμέσου τεχνικής συνεργασίας μεταξύ των εναερίων δυνάμεων των δύο χωρών ελήφθη μετά την εξέτασιν όλων των πιθανοτήτων μιας γενικής στρατιωτικής συνεργασίας και κατά ξηράν και κατά θάλασσαν. 


22.04.2018 / 20:48

ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΕΣ: Βερολίνον, 21.- Αγγέλλεται εκ Λονδίνου ότι πλείσται εφημερίδες δημοσιεύουν θετικάς πληροφορίας εκ Βασιγκτώνος καθ’ ας η Αγγλία θα παραγγείλη εις Αμερικήν 1.000 αεροπλάνα.


15.04.2018 / 20:55

Η ΓΑΛΛΙΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΕΙ ΤΗΝ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ: Ρώμη, 14.- Το Πρακτορείον Στέφανι μεταδίδει τας εξής πληροφορίας τας οποίας έχει εκ Παρισίων: 


10.04.2018 / 17:39

Παρίσιοι, 7.- Η πρωτεύουσα διήλθε χθες ταραχώδεις νυκτερινάς ώρας. Οι σοσιαλισταί, παρά την απαγόρευσιν των αρχών, συνεκρότησαν πολυπληθή διαδήλωσιν η οποία κατηυθύνθη προ των πυλών της Γερουσίας συνεδριαζούσης υπό την φρούρησιν ισχυρών στρατιωτικών τμημάτων εν στολή εκστρατείας και ισχυράς αστυνομικής δυνάμεως.


05.04.2018 / 20:32

ΒΙΣΙΝΣΚΙ ΚΑΤΑ ΚΡΙΛΕΝΚΟ: Βερολίνον, 4.- Αγγέλλεται εκ Μόσχας ότι ο γνωστός εισαγγελεύς εκ της τελευταίας μεγάλης δίκης Βισίνσκι καταγγέλλει, ως αναφέρει η σοβιετική εφημερίς «Ισβέστια» τον προκάτοχόν του Κριλένκο [φωτογραφία], ως προδότην και μετέχοντα εις πράξεις σαμποτάζ.