ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η νέα επιτροπή εξώδικης επίλυσης φορολογικών διαφορών

i-nea-epitropi-exodikis-epilysis-forologikon-diaforon-561068047

Της ΤΖΕΝΗΣ ΠΑΝΟΥ

Ο πρόσφατος νόμος 4714/2000 προβλέπει τη σύσταση μιας επιτροπής εξώδικης επίλυσης των φορολογικών διαφορών, οι οποίες είναι εκκρεμείς στα διοικητικά δικαστήρια, με σκοπό την αποσυμφόρηση της διοικητικής Δικαιοσύνης και την τόνωση των φορολογικών εσόδων. Η επιτροπή θα λειτουργεί σε τριμελή τμήματα, τα οποία θα αποτελούνται από έναν πρώην δικαστικό λειτουργό με βαθμό τουλάχιστον εφέτη, ένα μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και έναν εισηγητή εφοριακό υπάλληλο χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Ωστόσο, η επιτροπή φαίνεται πως είναι προσωρινού χαρακτήρα, καθώς αφορά συγκεκριμένες εκκρεμείς υποθέσεις και έχει περιορισμένη διάρκεια ζωής. Ειδικότερα:

O φορολογούμενος που έχει εκκρεμή φορολογική υπόθεση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, η οποία αφορά πράξη επιβολής φόρου ή προστίμου, μπορεί να υποβάλει αίτηση ενώπιον της επιτροπής με αίτημα την εξώδικη επίλυση της διαφοράς του.

Το αίτημα μπορεί να αφορά μόνο υποθέσεις που εκκρεμούν και δεν έχουν συζητηθεί στα δικαστήρια έως τις 30 Οκτωβρίου 2020. Αίτημα μπορεί να υποβληθεί και για υποθέσεις που εκκρεμούν και ενώπιον της διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, έως την ίδια ημερομηνία, εφόσον έχει κατατεθεί για αυτές δικαστική προσφυγή έως τις 30 Δεκεμβρίου 2020.

Η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά ενώπιον της επιτροπής έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Τελωνειακές διαφορές δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της επιτροπής.

Αίτηση εξώδικης επίλυσης μπορεί να ασκηθεί παραδεκτά μόνο για τους ακόλουθους λόγους:

α) Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τον επίδικο φόρο λόγω παρόδου του χρόνου εντός του οποίου η φορολογική διοίκηση είχε δικαίωμα να διενεργήσει τον φορολογικό έλεγχο ή να καταλογίσει τη φορολογική οφειλή.

β) Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τον επίδικο φόρο λόγω λήψης φορολογικού πιστοποιητικού χωρίς επιφύλαξη.

γ) Εσφαλμένος καταλογισμός του φόρου λόγω πρόδηλης έλλειψης φορολογικής υποχρέωσης ή αριθμητικού σφάλματος.

δ) Αναδρομική εφαρμογή της ευμενέστερης φορολογικής κύρωσης σύμφωνα με όσα έχουν γίνει δεκτά από τη νομολογία του ΣτΕ.

ε) Mείωση του πρόσθετου φόρου, του τόκου, των προσαυξήσεων και των προστίμων.

Οι ισχυρισμοί των περιπτώσεων α) έως δ) πρέπει να έχουν συμπεριληφθεί στα δικόγραφα της ήδη εκκρεμούσας δίκης και να μην προβάλλονται για πρώτη φορά με το αίτημα εξωδικαστικής επίλυσης. Η αίτηση υπογράφεται υποχρεωτικά από δικηγόρο.

Η εξέταση των αιτήσεων εξώδικης επίλυσης ολοκληρώνεται το αργότερο έως τις 28 Μαΐου 2021, ενώ αιτήσεις που δεν θα εξεταστούν μέχρι τότε θεωρείται ότι απορρίφθηκαν σιωπηρά και επανεισάγονται στο αρμόδιο δικαστήριο. Για όσο διάστημα η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον των επιτροπών, η δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του αρμόδιου τακτικού διοικητικού δικαστηρίου αναστέλλεται. Η αναστολή δεν καταλαμβάνει την προσωρινή δικαστική προστασία.

Σε περίπτωση που ο αιτών φορολογούμενος αποδεχθεί την πρόταση της επιτροπής, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση αυτής, συντάσσεται σχετικό πρακτικό εξώδικης επίλυσης, το οποίο δημοσιεύεται στον ιστότοπο του υπουργείου Οικονομικών και επιβεβαιώνεται με την υπογραφή του. Μερική αποδοχή της πρότασης της επιτροπής δεν επιτρέπεται. Τα πρακτικά εξώδικης επίλυσης θα εκδοθούν έως τις 31 Ιουλίου 2021.

Το πρακτικό εξώδικης επίλυσης είναι εκτελεστός τίτλος και το αναγραφόμενο σε αυτό ποσό βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο. Το πρακτικό επιλύει αμετάκλητα την εκκρεμή διαφορά και δεν προσβάλλεται με κανένα ένδικο βοήθημα ή μέσο εφόσον επί του συνολικού ποσού που προκύπτει για τον φορολογούμενο καταβληθεί ποσοστό τουλάχιστον 30% του κύριου φόρου που οφείλεται, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την υπογραφή του. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σε έως 24 άτοκες δόσεις με κυμαινόμενη μείωση των προστίμων από 35% έως 75%.

Εάν η πρόταση της επιτροπής δεν γίνει αποδεκτή από τον αιτούντα, συντάσσεται πρακτικό ματαίωσης και η ανασταλείσα δίκη συνεχίζεται.
Με υπουργική απόφαση θα εξειδικευθούν οι λεπτομέρειες εφαρμογής των ανωτέρω.

* Η κ. Τζένη Πάνου είναι υπεύθυνη του Φορολογικού τμήματος της ASnetwork (www.asnetwork.gr).