ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…

Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…

• Επιβάλλεται φόρος κατά την «έξοδο» – μεταφορά φορολογικής κατοικίας νομικών προσώπων (exit tax): Με τον ν. 4714/2020, μεταξύ άλλων, θεσπίζονται κανόνες φορολόγησης κατά την έξοδο νομικών προσώπων, σε εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία (ΕΕ) 2016/1164 κατά της φοροαποφυγής. Η φορολόγηση κατά την έξοδο εφαρμόζεται εφόσον η Ελλάδα παύει να έχει δικαίωμα φορολόγησης των μεταφερόμενων περιουσιακών στοιχείων, εξαιτίας της μεταφοράς (όταν τα περιουσιακά στοιχεία παύουν να απεικονίζονται για λογιστικούς σκοπούς στην Ελλάδα). Οι σχετικές διατάξεις έχουν σκοπό να εξασφαλίσουν ότι, όταν ένα νομικό πρόσωπο μεταφέρει περιουσιακά στοιχεία ή τη φορολογική του κατοικία εκτός Ελλάδος, η οικονομική αξία οποιουδήποτε κεφαλαιακού κέρδους φορολογείται. Αυτό μάλιστα συμβαίνει ακόμη και αν το εν λόγω κέρδος δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί κατά τον χρόνο της εξόδου. Διευκρινίζεται ότι οι κανόνες φορολόγησης κατά την έξοδο δεν εφαρμόζονται στα φυσικά πρόσωπα.

• Πώς θα υπολογίζεται ο φόρος κατά την «έξοδο» – μεταφορά φορολογικής κατοικίας νομικών προσώπων (exit tax): Ως φορολογητέα βάση για την εφαρμογή του κανόνα λαμβάνεται το ποσό που ισούται με την αγοραία αξία των περιουσιακών στοιχείων που μεταφέρονται, μείον την αξία που προκύπτει για φορολογικούς σκοπούς κατά τη στιγμή της εξόδου. Ο δε φόρος υπολογίζεται με τον εκάστοτε ισχύοντα συντελεστή κατά το φορολογικό έτος της εξόδου. Οι διατάξεις για τη φορολόγηση κατά την έξοδο εφαρμόζονται για μεταφορές περιουσιακών στοιχείων, φορολογικής κατοικίας ή δραστηριότητας από την Ελλάδα προς άλλο κράτος-μέλος ή τρίτη χώρα που πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2020 και μετά. Για τη ρύθμιση των διαδικαστικών ζητημάτων εφαρμογής των κανόνων φορολόγησης κατά την έξοδο, αναμένεται η έκδοση σχετικών αποφάσεων από την ΑΑΔΕ.

• Μείωση του φορολογητέου εισοδήματος των φυσικών προσώπων που επενδύουν σε νεοφυείς επιχειρήσεις (startups). Για τα φυσικά πρόσωπα-επενδυτές προβλέπεται με νέα διάταξη νόμου η έκπτωση από το φορολογητέο τους εισόδημα ποσού ίσου με το 50% του κεφαλαίου που εισφέρουν σε νεοφυείς επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Οι υποψήφιοι επενδυτές μπορούν να επενδύσουν μέχρι του ποσού των 300.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος σε έως 3 διαφορετικές επιχειρήσεις και μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ ανά επιχείρηση. Πρόκειται για ένα νέο φορολογικό μέτρο για την ενίσχυση της ρευστότητας των startups μέσω των λεγόμενων «επενδυτικών αγγέλων» (angel investors), των οποίων το φορολογητέο εισόδημα, σε περίπτωση κάλυψης του μέγιστου ποσού επένδυσης, μπορεί να μειωθεί μέχρι και το ποσό των 150.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος. Ωστόσο, σε περίπτωση που μετά τον έλεγχο αποδειχθεί ότι η επένδυση έγινε με σκοπό την απόκτηση φορολογικού πλεονεκτήματος, ανατρέπεται η ωφέλεια και επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το ύψος αυτής. 

• Επιτρεπτή η διεξαγωγή συνεδριάσεων νομικών προσώπων με τηλεδιάσκεψη χωρίς να απαιτείται καταστατική πρόβλεψη. Με σκοπό τη διευκόλυνση της διεξαγωγής των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων και τη μείωση του λειτουργικού κόστους αυτών, καθίσταται δυνατή η διεξαγωγή των συνεδριάσεων εν όλω ή εν μέρει από απόσταση, χωρίς να απαιτείται να ορίζεται από το καταστατικό, εφόσον προβλέπεται στη σχετική πρόσκληση του διοικητικού συμβουλίου ότι η συνεδρίαση θα διεξαχθεί με ηλεκτρονικά μέσα. Ειδικά, όμως, ως προς τις γενικές συνελεύσεις των ανωνύμων εταιρειών, προβλέπεται μεν ότι για τη δυνατότητα συμμετοχής στη συνέλευση από απόσταση αρκεί σχετική πρόβλεψη στην πρόσκληση, όμως για τη διεξαγωγή της συνέλευσης αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα απαιτείται είτε καταστατική πρόβλεψη είτε σπουδαίος λόγος. Είναι φανερό ότι η ύπαρξη της πανδημίας συνιστά σπουδαίο λόγο έτσι ώστε οι γενικές συνελεύσεις να διεξάγονται από απόσταση. Υπενθυμίζεται ότι η δυνατότητα διεξαγωγής των γενικών συνελεύσεων με τηλεδιάσκεψη χωρίς καταστατική πρόβλεψη είχε ήδη προβλεφθεί ως κατεπείγουσα ρύθμιση με περιορισμένη ισχύ έως την 31η Αυγούστου 2020. Με την ενσωμάτωση των παραπάνω ρυθμίσεων στον εταιρικό νόμο, παύει ο προσωρινός χαρακτήρας της ρύθμισης και καθίσταται πλέον οριστική η δυνατότητα της ηλεκτρονικής διεξαγωγής των συνεδριάσεων των νομικών προσώπων.

• Από 1ης Σεπτεμβρίου 2020 προσαυξάνεται κατά 100% η έκπτωση των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας από τα ακαθάριστα έσοδα. Παρά το γεγονός ότι η χώρα μας έχει διαγράψει ανοδική πορεία την τελευταία δεκαετία σε αυτό τον τομέα, οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας για το 2017 ανέρχονται σε 1,13% του ΑΕΠ τη στιγμή που ο μέσος όρος των κρατών-μελών της Ε.Ε. για το ίδιο έτος ανέρχεται σε 2,07%. Προς τον σκοπό της ώθησης της ερευνητικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων και της μετέπειτα δημιουργίας ποιοτικών θέσεων εργασίας, επιχειρείται η παροχή ευνοϊκότερων φορολογικών ρυθμίσεων για αυτού του είδους τις δαπάνες ενώ παράλληλα, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία ενώπιον της Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας, προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής βεβαίωσης από ορκωτό ελεγκτή με την οποία πιστοποιείται η ορθότητα των λογιστικών εγγραφών.

Πηγή: Grant Thornton