ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενίσχυση επιχειρήσεων στην Κεντρική Μακεδονία που χτυπήθηκαν από τον ιό

Ενίσχυση επιχειρήσεων στην Κεντρική Μακεδονία που χτυπήθηκαν από τον ιό

Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) ανακοινώθηκε η προκήρυξη της δράσης «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την COVID-19 στην Κεντρική Μακεδονία», η οποία χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η συνολική δημόσια δαπάνη των δράσεων της συγκεκριμένης πρόσκλησης ανέρχεται σε 150.000.000 ευρώ.
Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τις 5.000 ευρώ και μέγιστο τις 50.000 ευρώ. Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό (50%) προκύπτουν από το άθροισμα:

• Των αγορών εμπορευμάτων χρήσης.
• Των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης.
• Του συνόλου των δαπανών για παροχή υπηρεσιών.
• Του συνόλου των ενοικίων που καταβλήθηκαν στη χρήση από την επιχείρηση.
• Του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε αγροτικές – βιολογικές δραστηριότητες).
• Των διάφορων λειτουργικών εξόδων.

Συγκεκριμένα, ο υπολογισμός του αναλογούντος κεφαλαίου κίνησης (δημόσια χρηματοδότηση) προκύπτει από το άθροισμα των δηλωθέντων ποσών των πεδίων του έντυπου Ε3 του προηγούμενου έτους (χρήση 2019): 102, 202, 181, 281, 481, 185, 285, 485 πολλαπλασιαζόμενο με 50%.

Διευκρινίζεται ότι σε περιπτώσεις που επιχείρηση δραστηριοποιείται τόσο εντός όσο και εκτός της ΠΚΜ, θα πρέπει η δικαιούχος να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνει τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν για τη λειτουργία της εγκατάστασης/υποκαταστήματος στην ΠΚΜ προκειμένου να υπολογιστεί το ύψος του κεφαλαίου κίνησης επί αυτού του ποσού. Σε κάθε περίπτωση, η αναλογία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από αυτή που υπαγορεύεται από το πλήθος των εργαζομένων που απασχολούνται αθροιστικά εντός και εκτός ΠΚΜ, το οποίο θα επιβεβαιώνεται κατά την αξιολόγηση.

Επιλέξιμοι δικαιούχοι

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, δικαιούχοι της ενίσχυσης, ήτοι επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν στη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση είναι οι ακόλουθες:

• Να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
• Να έχουν κάνει έναρξη πριν από την 1/1/2019.
• Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Παραρτήματος Ι και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.
• Να είναι πολύ μικρή ή μικρή επιχείρηση.
• Κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους.
• Το άθροισμα των εξόδων που προκύπτουν από τις ανωτέρω κατηγορίες να ισούται ή να είναι μεγαλύτερο των 10.000 ευρώ.
• Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014.
• Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα: ανώνυμη εταιρεία, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, ομόρρυθμη εταιρεία, ετερόρρυθμη εταιρεία, ΙΚΕ, ατομική επιχείρηση, ΝΕΠΑ, κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, συνεταιρισμός, δικηγορική εταιρεία του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013. Επισημαίνεται ότι αποδεκτές είναι μόνο οι αιτήσεις των επιχειρήσεων που: α) Εχουν υποβάλει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τη χρήση του 2019 έως την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (3/9/2020) και β) θα συμπληρώσουν τα ποσά των προαναφερθέντων πεδίων με τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (φορολογικό έντυπο Ε3 χρήσης 2019) που έχει υποβληθεί έως 3/9/2020. Σε περίπτωση που μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης έχει υποβληθεί τροποποιητική δήλωση Ε3 πρέπει να υποβληθούν και οι δύο για να διαπιστωθεί ότι έχουν χρησιμοποιηθεί τα ποσά των προαναφερθέντων πεδίων της τελευταίας χρονικά εμπρόθεσμης δήλωσης.
Δεν είναι επιλέξιμες δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα παραγωγής γεωργικών προϊόντων καθώς και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

Η αξιολόγηση/βαθμολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων γίνεται βάσει των κάτωθι αντικειμενικών κριτηρίων:
Μονάδες εργασίας: Ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ) έτους 2019.

Δείκτης κέρδους: Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων προς κύκλο εργασιών έτους 2019.
Επίπτωση της COVID-19 στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης: Κύκλος εργασιών του διαστήματος από 1/4/2019 έως 30/06/2019 (Α) προς το διάστημα 1/4/2020 έως 30/06/2020 (Β).
 
Αναλυτικά στοιχεία της πρόσκλησης μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα: https://bit.ly/3i0EEiL.
 
Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως τις 9/10/2020.

* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.