ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση κερδών και κύκλου εργασιών για τον ΑΔΜΗΕ

ayxisi-kerdon-kai-kykloy-ergasion-gia-ton-admie-561083566

Αύξηση εσόδων και λειτουργικής κερδοφορίας εμφάνισε ο ΑΔΜΗΕ το α΄ εξάμηνο του 2020, οι επενδύσεις του οποίου αυξήθηκαν το ίδιο διάστημα κατά 57%. Η εταιρεία ανακοίνωσε ενοποιημένα συνολικά έσοδα στο α΄ εξάμηνο 137,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 9,2%, έναντι 126 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2019. Η αύξηση αυτή, σύμφωνα με τη διοίκηση, προήλθε από τη σημαντική αύξηση του εσόδου των διεθνών διασυνδετικών δικαιωμάτων, η οποία αντιστάθμισε την οριακή πτώση που κατέγραψαν τα έσοδα από τις χρεώσεις χρήσης συστήματος το α΄ εξάμηνο 2020. Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 96,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 8,4% σε ετήσια βάση, έναντι 89,4 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2019.

Το συγκρίσιμο EBITDA του ομίλου διαμορφώθηκε στα 97,3 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 12,3% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του α΄ εξαμήνου 2019, μη συμπεριλαμβάνοντας τις ακόλουθες προβλέψεις: α) πρόβλεψη για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και συνταξιούχους της εταιρείας και προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού ποσού 0,3 εκατ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης 0,8 εκατ. ευρώ για το α΄ εξάμηνο 2019 και β) επιβάρυνση από προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα ποσού 0,1 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχης απελευθέρωσης πρόβλεψης ποσού 3,5 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2019.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 54,1 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 1,6% έναντι 55 εκατ. ευρώ για το α΄ εξάμηνο 2019. Το α΄ εξάμηνο 2020 εμφάνισε θετική επίδραση από το έκτακτο χρηματοοικονομικό έσοδο που προέκυψε λόγω κέρδους από αναδιαπραγμάτευση επιτοκίου δανείων, ποσού 3,2 εκατ. ευρώ, ενώ το α΄ εξάμηνο 2019 εμφάνισε θετική επίδραση από το έκτακτο χρηματοοικονομικό έσοδο λόγω προεξόφλησης μακροπρόθεσμων απαιτήσεων για το έργο του Πολυπόταμου, ποσού 2 εκατ. ευρώ. Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη στη χρήση α΄ εξαμήνου 2020 ανήλθαν σε 39,3 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 1,7%, έναντι 40 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2019, ενώ τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 37,4 εκατ. ευρώ, έναντι 36,6 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, σημειώνοντας αύξηση +2,1%.

Το διοικητικό συμβούλιο του ΑΔΜΗΕ προχώρησε, με βάση τη συμφωνία μετόχων, στη διανομή μερίσματος στους μετόχους της, ποσοστού ίσου με το 50% των καθαρών κερδών για το οικονομικό έτος 2019, που αντιστοιχεί στο ποσό των 51,45 εκατ. ευρώ με συνέπεια η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών να εισπράξει μέρισμα ποσού 26,2 εκατ. ευρώ.

Για το α΄ εξάμηνο 2020 ο όμιλος ΑΔΜΗΕ συνέχισε την υλοποίηση του επενδυτικού του προγράμματος, με τις επενδύσεις να καταγράφουν αύξηση κατά 57,8% στα 122,6 εκατ. ευρώ έναντι 77,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019, ενώ ο καθαρός δανεισμός του διαμορφώθηκε στα 271,5 εκατ. ευρώ. Οσον αφορά τις επιπτώσεις του κορωνοϊού, η διοίκηση της εταιρείας θεωρεί ότι θα είναι μηδαμινές και δεν θα επηρεάσουν την πορεία εξέλιξης του επενδυτικού πλάνου.