ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Πελοπόννησο

enischysi-poly-mikron-kai-mikron-epicheiriseon-stin-peloponniso-561084997

Από την Περιφέρεια Πελοποννήσου ανακοινώθηκε τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στη δράση «Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης ΤΠΕ(1) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού». Οπως είχαμε αναφέρει σε προηγούμενο άρθρο, η δράση χρηματοδοτείται από το ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Πελοπόννησος» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Επ’ ευκαιρία της τροποποίησης και λόγω του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η δράση, σήμερα θα υπενθυμίσουμε τα βασικά στοιχεία της. Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη χρήση υπηρεσιών και προϊόντων ΤΠΕ, τα οποία θα τις καταστήσουν ανταγωνιστικές στην αγορά μέσω των πλεονεκτημάτων που προσφέρουν καθώς και για την εξοικονόμηση πόρων και την προσφορά ανταγωνιστικών και φιλικών προς το περιβάλλον υπηρεσιών. Η συνολική δημόσια δαπάνη των δράσεων της συγκεκριμένης πρόσκλησης ανέρχεται σε 3.750.000 ευρώ, εκ των οποίων 3.000.000 ευρώ αφορούν χρηματοδοτήσεις επενδυτικών προτάσεων υφιστάμενων επιχειρήσεων και 750.000 ευρώ χρηματοδοτήσεις επενδυτικών προτάσεων νέων επιχειρήσεων.

Τα επιχειρηματικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα αφορούν:

Επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού, όπως:

α. Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού.
β. Εξοπλισμός τεχνολογιών πληροφορικής (hardware).
γ. Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού (software). 
δ. Δημιουργία ή αναβάθμιση ιστοσελίδας. 
ε. Δημιουργία ή αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop).
στ. Παροχή λοιπών υπηρεσιών (προώθηση, ασφάλεια, υποστήριξη).
ζ. Κάλυψη μισθολογικού κόστους νέου προσωπικού.

Επιλέξιμοι δικαιούχοι

Επιλέξιμοι δικαιούχοι στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης είναι επιχειρήσεις, δηλαδή κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή της, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα.

Ειδικότερα, οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση είναι οι ακόλουθες: να είναι πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις, να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο κωδικό δραστηριότητας (ΚΑΔ) κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (7/7/2020) και να υποβάλουν έως ένα επενδυτικό σχέδιο ανά ΑΦΜ. Ειδικότερα, στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης επιλέξιμες είναι οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

Κατηγορία Α: Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία, οι οποίες μέχρι 31/12/2018 έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις (ετήσιες) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις.

Κατηγορία Β: Νέες επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία και δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία των υφιστάμενων επιχειρήσεων (κατηγορία Α), ενώ έχουν συσταθεί μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης.

Επιλέξιμες δαπάνες

Σύμφωνα με τον δημοσιευμένο οδηγό της δράσης, οι κύριες κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών περιλαμβάνουν: λογισμικό και υπηρεσίες εφαρμογών λογισμικού, συστήματα αυτοματισμού (άμεσα συνδεδεμένα με τις ΤΠΕ), δημιουργία ή αναβάθμιση ιστοσελίδας, δημιουργία ή αναβάθμιση e-shop, προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού – hardware (servers, ηλ. υπολογιστές, projectors, scanners, printers κ.λπ.), υπηρεσίες digital marketing, υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης, ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας, παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου καθώς και μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού κατάλληλων ικανοτήτων για την προώθηση του επιχειρηματικού σχεδίου μέχρι την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου.

Επισημαίνεται ότι τα άυλα στοιχεία ενεργητικού είναι επιλέξιμα για τον υπολογισμό των επενδυτικών δαπανών εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στην επιχειρηματική εγκατάσταση που λαμβάνει την ενίσχυση.
• Πρέπει να είναι αποσβεστέα.
• Πρέπει να αγοράζονται σύμφωνα με τους όρους της αγοράς από τρίτους που δεν έχουν σχέση με τον αγοραστή.
• Πρέπει να περιλαμβάνονται στα στοιχεία ενεργητικού της επιχείρησης στην οποία χορηγείται η ενίσχυση και να παραμένουν συνδεδεμένα με το έργο για το οποίο χορηγείται η ενίσχυση επί τουλάχιστον τρία (3) έτη από την ημερομηνία λήξης του επενδυτικού σχεδίου.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης της δράσης.

Ποσοστά ενίσχυσης

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 10.000 έως 60.000 ευρώ. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης ανέρχεται στο 70% της αξίας του συνόλου των επιλέξιμων και επιχορηγούμενων δαπανών.
Αναλυτικά στοιχεία της πρόσκλησης μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα: http://www.diaxeiristiki.gr. Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων, η 23η Οκτωβρίου 2020. 

(1)Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας.

* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.