ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ξεκινούν οι προσλήψεις με επιδότηση εισφορών

Ξεκινούν οι προσλήψεις με επιδότηση εισφορών

Ξεκινάει αύριο το πρόγραμμα επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών για τη δημιουργία 100.000 νέων θέσεων εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό υπεγράφη σήμερα η κοινή υπουργική απόφαση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του υπουργείου Οικονομικών για όλες τις λεπτομέρειες του προγράμματος.

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν όσοι εργαζόμενοι προσληφθούν από την 1/10/2020 και εφεξής, με σύμβαση μισθωτής απασχόλησης, με πλήρη ή μερική απασχόληση, οι οποίοι κατά τη στιγμή της πρόσληψής τους δεν πρέπει:

– Να έχουν ενεργή σύμβαση εργασίας με την αιτούσα επιχείρηση για τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την ημερομηνία πρόσληψής τους.

– Να εργάζονται σε άλλη επιχείρηση – εργοδότη. Tο πρόγραμμα θα ξεκινήσει από 1.10.2020 και θα «τρέχει» μέχρι εξαντλήσεως των επιδοτούμενων θέσεων εργασίας.Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα έχουν επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα της χώρας, υπό την προϋπόθεση ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες ή έχουν ρυθμίσει τυχόν βεβαιωμένες οφειλές τους προς το Δημόσιο και τον ηλεκτρονικό εθνικό φορέα κοινωνικής ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Στις επιχειρήσεις – εργοδότες που εντάσσονται στο πρόγραμμα ο μέσος όρος του αριθμού των εργαζομένων για το χρονικό διάστημα των έξι μηνών που επιδοτείται κάθε νέα θέση εργασίας, πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό εργαζομένων που είχαν τη 18/9/2020, προσαυξημένος κατά τον αριθμό των νέων επιδοτούμενων εργαζομένων.

Στον αριθμό αυτό δεν προσμετρούνται εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας λύεται ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου, των οποίων λήγει η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή εκείνοι που αποχωρούν οικειοθελώς.Κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος επιδότησης των νέων θέσεων εργασίας δεν επιτρέπεται η μεταβολή των όρων των συμβάσεων εργασίας των ωφελουμένων του προγράμματος. Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας τους δεν επιτρέπεται παρά μόνο σε περίπτωση που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά τον εργαζόμενο.