ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ανάσα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω χορηγήσεων 2,5 δισ. ευρώ

Ανάσα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω χορηγήσεων 2,5 δισ. ευρώ

Τα προγράμματα ΤΕΠΙΧ ΙΙ και Ταμείο Εγγυοδοσίας αποτελούν τους δύο βασικούς πυλώνες στήριξης της αγοράς την περίοδο της πανδημίας και ήδη στο υπουργείο Ανάπτυξης «τρέχουν» τον δεύτερο κύκλο χρηματοδοτήσεων. Τα δάνεια που έχουν εκταμιευθεί μέχρι σήμερα ανέρχονται σε 5,2 δισ. ευρώ και με δεδομένο ότι ο συνολικός τζίρος των επιχειρήσεων που έχει ενταχθεί ανέρχεται στα 110 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύουν περίπου το 5% του κύκλου εργασιών τους, αντισταθμίζοντας ένα μέρος των απωλειών που έχουν υποστεί λόγω της οικονομικής κρίσης. 

Αναγνωρίζοντας το πρόβλημα που διαπιστώνεται μέσω των αυξημένων αναγκών χρηματοδότησης των πολύ μικρών επιχειρήσεων, ο υφυπουργός Ανάπτυξης Γιάννης Τσακίρης έχει προαναγγείλει ένα ειδικό χρηματοδοτικό προϊόν για τις επιχειρήσεις με τζίρο έως 200.000 ευρώ, το οποίο θα χρηματοδοτήσει στοχευμένα τη μικρή επιχειρηματικότητα που, όπως επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία, κυριαρχεί στη χώρα μας. Για τον σκοπό αυτό θα δεσμευθούν 220 εκατ. ευρώ, ως κρατική εγγύηση, τα οποία μαζί με την τραπεζική μόχλευση θα δώσουν δάνεια 400 εκατ. ευρώ, που σύμφωνα με τον αρμόδιο υφυπουργό θα διατεθούν με ευνοϊκούς όρους σε πολύ μικρές επιχειρήσεις. 

Στη βάση των διαπιστώσεων για τη δομή της ελληνικής επιχειρηματικότητας, το υπουργείο Ανάπτυξης έχει ανακοινώσει ότι μέσω του β΄ κύκλου του Ταμείου Εγγυοδοσίας, που αναμένεται να ξεκινήσει πριν από τα τέλη Οκτωβρίου, το βάρος θα δοθεί στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Ο προϋπολογισμός στον νέο κύκλο ανέρχεται σε 780 εκατ. ευρώ, τα οποία μαζί με τη μόχλευση των εμπορικών τραπεζών θα «δώσουν» στην αγορά δάνεια ύψους 2,5 δισ. ευρώ με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου. Η κρατική εγγύηση των 780 εκατ. ευρώ θα επιμεριστεί κατά 700 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, μοχλεύοντας δάνεια 2,1 δισ. ευρώ, ενώ στα 80 εκατ. ευρώ θα περιοριστεί η συμμετοχή των μεγάλων επιχειρήσεων, ποσό που μαζί με την τραπεζική μόχλευση θα δώσει δάνεια 280 εκατ. ευρώ. 

Ο νέος κύκλος του Ταμείου Εγγυοδοσίας θα είναι ανοιχτός προς όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως εάν έχουν μέχρι σήμερα δανειοδοτηθεί μέσω άλλων προγραμμάτων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. 

Βασική προϋπόθεση επιλεξιμότητας των επιχειρήσεων που υποβάλλουν αίτημα χρηματοδότησης, είναι να μη θεωρούνται «προβληματικές» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019, εκτός και εάν η επιχείρηση έχει προβεί σε διορθωτικές ενέργειες πριν από την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης. Ειδικά για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις –ανεξάρτητα αν ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019– οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στον β΄ κύκλο του Ταμείου Εγγυοδοσίας είναι:

Να μην έχουν υπαχθεί  σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και να μην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης. 

Να έχουν συσταθεί έως και τον χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στην τράπεζα.

Να κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές, σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες των πιστωτικών ιδρυμάτων. 

Να είναι τραπεζικά ενήμερες κατά την ημερομηνία της αίτησης ή την 31η Δεκεμβρίου 2019.

Να μη συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του ν. 4488/1, δηλαδή να μη βαρύνονται με τρεις πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας.

Να μην εκκρεμεί εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάσει απόφασης Ε.Ε. ή ΔΕΕ.  

Στο πρόγραμμα δανειοδότησης με εγγύηση του Δημοσίου θα μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους της οικονομίας. Η διάρκεια των δανείων θα είναι 5ετής, συμπεριλαμβανομένης και τυχόν περιόδου χάριτος. Το ύψος του ποσού του δανείου για κεφάλαια κίνησης, που θα μπορούν να χορηγήσουν οι τράπεζες, θα αντιστοιχεί είτε στο διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της επιχείρησης για το 2019, είτε στο 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά το ίδιο έτος.