ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

Εξωστρεφής επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία

Εξωστρεφής επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία

Από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώθηκε τροποποίηση της πρόσκλησης της δράσης «Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία», η οποία χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014-2020. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης της δράσης ανέρχεται στο ποσό των 4.500.000 ευρώ.

Οπως έχουμε αναφέρει σε προηγούμενη παρουσίαση της δράσης, αυτή αφορά την ενίσχυση υφιστάμενων και νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, των κατασκευών, του εμπορίου και επιλεγμένων υπηρεσιών. Σκοπός της είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για έναρξη/συνέχιση της εξωστρεφούς ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικής τους δράσης με υφιστάμενα, διαφοροποιημένα ή και νέα προϊόντα / υπηρεσίες, τόσο σε υφιστάμενες όσο και σε νέες αγορές. Η τροποποίηση αφορά τους επιλέξιμους δικαιούχους, στον προϋπολογισμό των έργων, στα ποσοστά ενίσχυσης, στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων κ.λπ. Σήμερα λόγω του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η πρόσκληση, θα παρουσιάσουμε τα βασικά στοιχεία αυτής επικαιροποιημένα σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση.

Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη πρόσκληση, θα ενισχυθούν κατά προτεραιότητα οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης RIS3 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα στους ακόλουθους παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας: αγροδιατροφή (μεταποίηση – αγροτικών προϊόντων / τρόφιμα, ποτά), γούνα – δερμάτινα προϊόντα, περιβάλλον (ενέργεια – μεταλλικές κατασκευές) κ.τ.λ. Τόσο οι επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) όσο και οι τομείς της RIS3 περιλαμβάνονται σε παράρτημα της δημοσιευμένης πρόσκλησης. Στόχοι της δράσης μεταξύ άλλων είναι:

• Η αύξηση του αριθμού των ΜΜΕ στους τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) που ενσωματώνουν στην παραγωγική τους διαδικασία την καινοτομία.

• Η αύξηση των εξαγωγών μέσω των ενισχύσεων των παραγωγικών επενδύσεων στους τομείς αυτούς.

• Η ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας των παραγόμενων προϊόντων και η βελτίωση της ανταγωνιστικής τους θέσης στην εγχώρια και κυρίως στη διεθνή αγορά.

• Η βελτίωση των δεικτών εξωστρέφειας των ΜΜΕ της Περιφέρειας και η επέκταση των εξαγώγιμων προϊόντων σε νέες αγορές.

Επιλέξιμες για υποβολή πρότασης και ενίσχυση είναι, υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στο παράρτημα Ι του Καν. Ε.Ε. 651/2014, οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, των κατασκευών, του εμπορίου και επιλεγμένων υπηρεσιών. Επιπλέον οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην ελληνική επικράτεια και το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε τόπο/ους εγκατάστασης οι οποίοι βρίσκονται αποκλειστικά στη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Οι δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:

• Μηχανολογικός, εργαστηριακός εξοπλισμός και εξοπλισμός ποιοτικού ελέγχου (max 50% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού).

• Εξοπλισμός ΤΠΕ και λογισμικό (max 50% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού).

• Ενέργειες σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊόντων – ενέργειες ποιότητας / πιστοποίησης διαχειριστικών συστημάτων (max 60% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού).

• Πνευματική ιδιοκτησία – ευρεσιτεχνίες – μεταφορά τεχνογνωσίας (max 50% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού).

• Συσκευασία – ετικέτα – branding (max 40% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού).

• Ενέργειες προβολής και επικοινωνίας σε αγορές-στόχους (max 80% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού).

• Ενέργειες τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης (max 20% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού και έως 20.000 ευρώ).

• Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού (max 20% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, έως 30.000 ευρώ και μέχρι 2 ΕΜΕ1).
Επισημαίνεται ότι, επί ποινής αποκλεισμού, η κατανομή του προϋπολογισμού σε κάθε πρόταση όσον αφορά τις επιλέξιμες δαπάνες, θα πρέπει να τηρεί υποχρεωτικά τη σχέση: (3)+(4)+(5)+(6) ≥ 40% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης της δράσης (5/6/2020).

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου πρέπει να κυμαίνεται από 15.000 ευρώ έως 280.000 ευρώ, το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 70% για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των τομέων, ενώ η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης (4.500.000 ευρώ) κατανέμεται ως εξής: το 70%, δηλαδή μέχρι και 3.150.000 ευρώ, για τα επιχειρηματικά σχέδια που υποβάλλονται από υφιστάμενες επιχειρήσεις και το 30%, δηλαδή μέχρι και 1.350.000 ευρώ, για τα επιχειρηματικά σχέδια που υποβάλλονται από νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις. 

Αναλυτικά στοιχεία της πρόσκλησης βρίσκονται δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα: www.kepa-anem.gr. Προτάσεις υποβάλλονται έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.
 
1 ΕΜΕ1 = 12 ανθρωπομήνες = 300 ημέρες ασφάλισης = 2.080 ανθρωποώρες.

* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.