ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάνω από 1.000 ευρώ το 34% των κύριων συντάξεων γήρατος

Πάνω από 1.000 ευρώ το 34% των κύριων συντάξεων γήρατος

Στους 2.481.970 ανέρχεται ο αριθμός των συνταξιούχων στην Ελλάδα, με το συνολικό, μηνιαίο ποσό εισοδήματος στα 2.257.152.790,50 ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης Ηλιος για τον Οκτώβριο, η μέση κύρια σύνταξη υπολογίζεται σε 727 ευρώ, ενώ η επικουρική στα 194,37 ευρώ και τα μερίσματα στα 98,79 ευρώ. Με βάση στα στοιχεία της έκθεσης, η πλειονότητα των κυρίων συντάξεων βρίσκεται στο εύρος 500-1.000 ευρώ. Επίσης, σημαντικό ποσοστό στις κύριες συντάξεις γήρατος (περίπου 34%) ξεπερνά τα 1.000 ευρώ. 

Τον Οκτώβριο του 2020 πληρώθηκαν συνολικά 4.398.877 συντάξεις, από τις οποίες οι 2.752.685 ήταν κύριες, οι 1.240.394 επικουρικές και 405.798 μερίσματα. Η μηνιαία δαπάνη που κατέβαλαν τα ταμεία ανήλθε σε 2.282.378.543,63 ευρώ και περιλαμβάνει τις κρατήσεις φόρου, τις κρατήσεις υπέρ υγείας και ΑΚΑΓΕ.

Με βάση τα στοιχεία της έκθεσης «΄Ηλιος», το 27,5% των συνταξιούχων είναι ηλικίας άνω των 81 ετών, το 33,5% κυμαίνεται μεταξύ 71 και 80 ετών, το 35,8% μεταξύ 51 έως 70 ετών ενώ μόλις το 1,1% είναι συνταξιούχοι ηλικίας μικρότερης των 25 ετών. Οι συνταξιούχοι ηλικίας μεταξύ 61-70 ετών
λαμβάνουν τα υψηλότερα ποσά σύνταξης. Με βάση τα στοιχεία της έκθεσης, η πλειονότητα των συνταξιούχων ανδρών είναι ηλικίας μεταξύ 71-75 (σε ποσοστό 20,4%) ενώ των συνταξιούχων γυναικών (σε ποσοστό 17,4% του συνόλου) είναι ηλικίας μεταξύ 71-75 ετών.

Όσον αφορά τη γεωγραφική κατανομή των συντάξεων, όπως προκύπτει από την επεξεργασία του πεδίου του ταχυδρομικού κώδικα των δικαιούχων στα αρχεία των συντάξεων, ο μεγαλύτερος αριθμός συντάξεων καταβάλλεται στην Αττική (1.711.087) και την Κεντρική Μακεδονία (729.871). Ακολουθεί η Θεσσαλία με 300.631 συντάξεις και η Δυτική Ελλάδα με 253.229.