ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εως και 21.500 ευρώ η επιχορήγηση για αλλαγή καυστήρα

Εως και 21.500 ευρώ η επιχορήγηση για αλλαγή καυστήρα

Με το συνολικό ποσό των 4,6 εκατ. ευρώ από κονδύλια του ΕΣΠΑ (2014-2020) θα χρηματοδοτηθεί ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος αντικατάστασης συστημάτων θέρμανσης με συστήματα φυσικού αερίου σε κύριες κατοικίες 22 δήμων της Αττικής. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το πρόγραμμα, με φορέα υλοποίησης την ΕΔΑ Αττικής, αφορά την επιχορήγηση του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου σε κατοικίες, για αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου.

Απευθύνεται σε ιδιοκτήτες με χαμηλά εισοδήματα σε περιοχές της Αττικής με περιορισμένη διείσδυση φυσικού αερίου, στοχεύοντας στη μείωση των εκπομπών ρύπων μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των συστημάτων θέρμανσης των κατοικιών καθώς και στην αύξηση της διείσδυσης του φυσικού αερίου. Αποτελεί παράλληλα και μια σημαντική πρωτοβουλία κατά της ενεργειακής φτώχειας, αφού τα ποσοστά επιχορήγησης των ωφελουμένων ξεκινούν από το 65% και φτάνουν στο 100%. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα με δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία και δεν έχουν συνάψει σύμβαση σύνδεσης φυσικού αερίου με την ΕΔΑ Αττικής για την κατοικία, που αιτούνται επιχορήγηση μέχρι τις 8 Οκτωβρίου 2020. 

Επίσης, οι δικαιούχοι θα πρέπει να διαθέτουν ατομικό εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης έως 20.000 ευρώ ή οικογενειακό αντίστοιχα έως 30.000 ευρώ. Και οι δύο αυτές εισοδηματικές κατηγορίες θα επιδοτούνται με ποσοστό 65%. Οι δικαιούχοι κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης θα επιδοτούνται με το 100% του κόστους αντικατάστασης. Μια κατοικία, για να είναι επιλέξιμη, θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

• Είναι μονοκατοικία, μεμονωμένο διαμέρισμα ή πολυκατοικία.

• Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία από τον αιτούντα, τυχόν συγκύριο/(συν)επικαρπωτή ή τρίτο με δωρεάν παραχώρηση (όπως προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ε1). Δεν είναι επιλέξιμες κατοικίες που εκμισθώνονται.

• Βρίσκεται σε περιοχή της  Περιφέρειας Αττικής με δίκτυο χαμηλής πίεσης φυσικού αερίου και διείσδυση φυσικού αερίου σε επίπεδο δήμου έως 25% και δύναται να συνδεθεί και να τροφοδοτηθεί από την ΕΔΑ Αττικής.

• Υφίσταται νόμιμα, δηλαδή φέρει οικοδομική άδεια ή άλλο αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο.

• Διαθέτει σύστημα θέρμανσης πετρελαίου ή θερμαίνεται από κεντρικό σύστημα θέρμανσης πετρελαίου σε λειτουργία.

• Δεν έχει λάβει άλλη επιχορήγηση για αντικατάσταση συστήματος θέρμανσης από δημόσιο φορέα και δεν έχει ενταχθεί ή δεν έχει υποβληθεί για ένταξη σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

Ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός ξεκινάει από 4.000 ευρώ και φτάνει κλιμακωτά και σε συνάρτηση με την εγκατεστημένη ισχύ του νέου καυστήρα μέχρι τις 21.500 ευρώ. Συγκεκριμένα, για ισχύ μέχρι και 35 kw o συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 4.000 ευρώ. Για ισχύ από 35 έως 50 kw σε 6.500 ευρώ, για πάνω από 50 και έως 100 kw 11.500 ευρώ, για πάνω από 100 και έως 200 Kw 16.000 ευρώ και για πάνω από 200 Kw 21.500 ευρώ.  

Στις επιλέξιμες δαπάνες συμπεριλαμβάνονται εκτός από τις σχετικές εργασίες και προμήθειες υλικών για την αντικατάσταση καυστήρα και η εκπόνηση μελέτης και επίβλεψης κατασκευής εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου, καθώς και η ενεργειακή επιθεώρηση υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου και η έκδοση φύλλου ανάλυσης καύσης υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ΕΔΑ Αττικής μέχρι και τις 28 Μαΐου 2021.