ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας μικρών επιχειρήσεων

Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας μικρών επιχειρήσεων

Η δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» δέχεται αιτήσεις από τον Φεβρουάριο του 2019 και έχουν ανακοινωθεί ήδη εννέα αποφάσεις ένταξης έργων συνολικής δημόσιας δαπάνης περίπου 287 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την αρχική πρόσκληση της δράσης, αυτή θα παρέμενε ανοιχτή για υποβολή προτάσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού (400 εκατ. ευρώ) και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της δηλ. έως 19/6/2020. 

Μεγάλο ενδιαφέρον

Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος και της συμμετοχής που παρουσίασε το πρόγραμμα, από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων έχει δοθεί παράταση της δράσης ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων η οποία εκπνέει στο τέλος του μήνα. Σήμερα, θα υπενθυμίσουμε τα βασικά στοιχεία της δράσης όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί βάσει της τελευταίας τροποποίησης της πρόσκλησής της.

Οπως αναφέρεται στον οδηγό της δράσης, αυτή αφορά την ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων –κατά προτεραιότητα– των οκτώ τομέων προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ: Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων, Ενέργεια, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας, Υγεία, Υλικά / Κατασκευές, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό τους.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις

Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη πρόσκληση, στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται αποκλειστικά υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης πληρούν τα ακόλουθα: 

i. Εχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις.

ii. Διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)» της δημοσιευμένης πρόσκλησης.

iii. Εχουν δύο τουλάχιστον ΕΜΕ1 εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Από τη διαχειριστική αρχή της δράσης ανακοινώθηκε ότι ως έτος αναφοράς για την τυπική προϋπόθεση απασχόλησης δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης θεωρείται το έτος 2019. Συνεπώς, στην αίτηση χρηματοδότησης θα πρέπει να επισυναφθεί μεταξύ άλλων και το αποδεικτικό υποβολής δήλωσης αποδοχών και συντάξεων για το έτος 2019 (μαζί με την αντίστοιχη συγκεντρωτική κατάσταση τέλους).

Επιλέξιμες δαπάνες

Eπιλέξιμες προς χρηματοδότηση είναι οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:

I. Προμήθεια και εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εξοπλισμού, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης [έως 100% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου (ΠΕΣ)].

II. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τυποποίηση ή συμμόρφωση της παραγωγικής διαδικασίας/προϊόντων με εθνικά, εναρμονισμένα και προαιρετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα (έως 100% του ΠΕΣ).

III. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης – εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος (έως 100% του ΠΕΣ).

IV. Πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα, καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε., πρότυπα χωρών προορισμού (έως 100% του του ΠΕΣ).

Επιπλέον, ενισχύονται δαπάνες για α) μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού (έως 20% του ΠΕΣ, 30.000 ευρώ για δύο (2) ΕΜΕ, ανεξαρτήτως του κόστους της καθεμιάς). Επισημαίνεται ότι, οι νέες ΕΜΕ πρέπει να είναι πρόσθετες ως προς τις ΕΜΕ που η επιχείρηση διέθετε το έτος πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, β) τεχνικές μελέτες μηχανικού, γ) συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικές με σχεδιασμό συσκευασίας, ετικέτας (έως 25% του ΠΕΣ), δ) ψηφιακή προβολή (έως 15.000 ευρώ του ΠΕΣ), ε) μεταφορικά μέσα (έως 50% του ΠΕΣ) και στ) υπηρεσίες συμβούλων για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου.
Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (19/12/2018).

Υψος ενίσχυσης

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων κυμαίνεται από 20.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ. Τα εγκεκριμένα σχέδια θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο σε 30 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.
Το ύψος της επιδότησης εξαρτάται από τις εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων καθώς και από την κατηγορία της ενισχυόμενης δαπάνης, κυμαίνεται δε από 50% έως 65% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.
Σύμφωνα με τροποποίηση της πρόσκλησης της δράσης, αυτή θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή προτάσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού (400 εκατ. ευρώ) και το αργότερο μέχρι την 30ή Νοεμβρίου 2020.
 
1ΕΜΕ: Ετήσια Μονάδα Εργασίας.

* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.