ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ξεκινούν οι αιτήσεις για την άτυπη περαίωση

Ξεκινούν οι αιτήσεις για την άτυπη περαίωση

Τη δυνατότητα να υποβάλλουν από σήμερα αιτήσεις στην επιτροπή εξώδικης επίλυσης φορολογικών υποθέσεων έχουν οι φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια και στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, αφού προηγουμένως πιστοποιηθούν στον ιστότοπο της Επιτροπής, www.eefdd.gr.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 10.000 φορολογικές υποθέσεις μπορούν εν δυνάμει να ενταχθούν στη νέα διαδικασία εξώδικης επίλυσης φορολογικών διαφορών ή διαφορετικά άτυπης περαίωσης, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι καταθέσουν σχετικό αίτημα στην αρμόδια επιτροπή. Αν και η ημερομηνία υποβολής της αίτησης εκπνέει στα τέλη Δεκεμβρίου, το οικονομικό επιτελείο αναμένεται να παρατείνει τις διαδικασίες που καθυστέρησαν εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης. Ουσιαστικά πρόκειται για έναν συμβιβασμό του Δημοσίου με τους ελεγχθέντες. Και ακριβώς αυτό είναι το έργο της επιτροπής. Να προτείνει, αφού προηγουμένως έχει υποβληθεί αίτηση, σε όσους έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη, ένα ποσό για να λήξει θετικά και για τις δύο πλευρές η υπόθεση.

Η διαδικασία

Οπως προαναφέρθηκε, στους ενδιαφερόμενους θα χορηγούνται οι διαπιστεύσεις χρήσης του ηλεκτρονικού συστήματος της Επιτροπής, στα φυσικά πρόσωπα και στους νόμιμους εκπροσώπους των νομικών προσώπων, καθώς και στους πληρεξούσιους δικηγόρους τους.

Για τη χορήγηση της διαπίστευσης απαιτείται η συμπλήρωση των κάτωθι πεδίων: Ονομα, επώνυμο, πατρώνυμο, αριθμός φορολογικού μητρώου, αριθμός δελτίου ταυτότητας, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, ακριβής διεύθυνση κατοικίας. Προκειμένου για δικηγόρους, απαιτείται, επιπροσθέτως, η συμπλήρωση του αριθμού μητρώου δικηγορικού συλλόγου και της διεύθυνσης της έδρας τους. Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και ο αιτών λαμβάνει ειδοποίηση ηλεκτρονικά για την καταχώριση της αίτησής του, ο οποίος θα μπορεί να παρακολουθεί την πορεία της στον παραπάνω ιστότοπο.

Σύμφωνα με τον νόμο, οι φορολογούμενοι μπορούν να επικαλούνται κάποιον ή περισσότερους από τους παρακάτω ισχυρισμούς προκειμένου να προσφύγουν στην επιτροπή εξώδικης επίλυσης διαφορών:

• Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τον επίδικο φόρο, λόγω παρόδου του χρόνου εντός του οποίου η φορολογική διοίκηση είχε δικαίωμα να διενεργήσει τον φορολογικό έλεγχο ή να καταλογίσει τη φορολογική οφειλή.

• Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τον επίδικο φόρο, λόγω λήψης φορολογικού πιστοποιητικού χωρίς επιφύλαξη.

• Εσφαλμένος καταλογισμός του φόρου, λόγω πρόδηλης έλλειψης φορολογικής υποχρέωσης ή αριθμητικού σφάλματος.

• Αναδρομική εφαρμογή της ευμενέστερης φορολογικής κύρωσης.

• Μείωση του πρόσθετου φόρου, του τόκου, των προσαυξήσεων και των προστίμων. 

Η πληρωμή

Η επιτροπή, έπειτα από έλεγχο των ισχυρισμών, υποβάλλει πρόταση στον αιτούντα, η οποία, εφόσον γίνει αποδεκτή από τον φορολογούμενο και καταβληθεί το 30% του οφειλόμενου κύριου φόρου, έχει ως αποτέλεσμα την παροχή δυνατότητας καταβολής του υπολοίπου σε έως 24 δόσεις με μείωση των αναλογούντων πρόσθετων φόρων, τόκων, προσαυξήσεων και προστίμων. Η αίτηση για τον αριθμό των δόσεων υποβάλλεται ηλεκτρονικά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Το αίτημα μπορεί να αφορά μόνο υποθέσεις που εκκρεμούν και δεν έχουν συζητηθεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων έως τις 30 Οκτωβρίου 2020.

Σύμφωνα με τον νόμο, η επιτροπή θα πρέπει να έχει εξετάσει τις αιτήσεις το αργότερο έως τις 28 Μαΐου 2021 και τα πρακτικά εξώδικης επίλυσης εκδίδονται έως τις 31 Ιουλίου 2021, ημερομηνία κατά την οποία λήγει η θητεία του γενικού προϊσταμένου, των μελών των επιτροπών και των γραμματέων.

Η επιτροπή μπορεί να προτείνει την εν όλω ή εν μέρει αποδοχή ή την απόρριψη του αιτήματος, υποβάλλει δε, σε κάθε περίπτωση, συγκεκριμένη θετική ή απορριπτική πρόταση στον αιτούντα. Εάν ο αιτών αποδεχθεί την πρόταση της επιτροπής εντός πέντε εργάσιμων ημερών, συντάσσεται σχετικό πρακτικό εξώδικης επίλυσης, το οποίο δημοσιεύεται στον ιστότοπο του υπουργείου Οικονομικών. Το πρακτικό επιλύει αμετάκλητα την εκκρεμή διαφορά και δεν προσβάλλεται με κανένα ένδικο βοήθημα ή μέσο, εφόσον επί του συνολικού ποσού που προκύπτει για τον φορολογούμενο καταβληθεί ποσοστό τουλάχιστον 30% του κύριου φόρου που οφείλεται, εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την υπογραφή του.