Περιβαλλοντικά έργα για τη διαχείριση των αποβλήτων
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

Περιβαλλοντικά έργα για τη διαχείριση των αποβλήτων

3' 13" χρόνος ανάγνωσης

Από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων έχει ανακοινωθεί η τρίτη και, όπως τονίζεται, τελευταία τροποποίηση της πρόσκλησης «Περιβαλλοντικές υποδομές: ενίσχυση εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων». Η τροποποίηση αφορά την αλλαγή της ημερομηνίας λήξης υποβολής προτάσεων. Οπως έχουμε αναφέρει σε προηγούμενο άρθρο, η δράση χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η συνολική δημόσια δαπάνη για τη συγκεκριμένη πρόσκληση ανέρχεται στα 40.000.000, εκ των οποίων το 65% κατανέμεται σε υφιστάμενες και το 35% σε νέες επιχειρήσεις.

Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η δράση, σήμερα θα υπενθυμίσουμε τα βασικά στοιχεία της.

Επιλέξιμοι δικαιούχοι, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης, είναι υφιστάμενες και νέες, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) επιχειρήσεις ως ακολούθως: α) υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31/12/2019 έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμένες πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις, και β) νέες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας, οι οποίες δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία των υφιστάμενων επιχειρήσεων, ενώ έχουν συσταθεί μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης.

Η κάθε επιλέξιμη επιχείρηση θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Να δραστηριοποιείται ή να δραστηριοποιηθεί στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στην πρόσκληση, καθώς και να πραγματοποιήσει τις αντίστοιχες δαπάνες στην περιφέρεια από την οποία χρηματοδοτούνται.

• Να λειτουργεί αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα: ανώνυμη εταιρεία, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, ομόρρυθμη εταιρεία ή ετερόρρυθμη εταιρεία, ΙΚΕ, ατομική επιχείρηση, κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση του ν. 4430/2016, συνεταιρισμός.

• Να υποβάλει ανά ΑΦΜ μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης στην παρούσα δράση. Να δηλώσει ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών αποκλειστικά μία περιφέρεια.

• Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

• Να μπορεί να αποδείξει ότι διαθέτει τουλάχιστον το 25% της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου.

Οπως αναφέρεται στην αναλυτική πρόσκληση, η επιχείρηση δεν έχει την υποχρέωση να διαθέτει τον απαραίτητο επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου, αλλά οφείλει να τον διαθέτει πριν από την πρώτη εκταμίευση, συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής.

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, επιλέξιμες για τη συγκεκριμένη δράση είναι οι ακόλουθες ενέργειες:

1. Συλλογή: συγκέντρωση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της προκαταρκτικής διαλογής και της προκαταρκτικής αποθήκευσης.

2. Μεταφορά: το σύνολο των εργασιών μετακίνησης αποβλήτων ή/και ειδικών ρευμάτων υλικών από τα μέσα συλλογής στους χώρους ανάκτησης.

3. Προσωρινή αποθήκευση: αποθήκευση εν αναμονή επεξεργασίας, ανάλογα με τον τύπο αποβλήτων, το μέγεθος και τη διάρκεια αποθήκευσης καθώς και τον στόχο της συλλογής.

4. Επεξεργασία: κάθε είδους εργασία προετοιμασίας πριν από την ανάκτηση.

5. Ανάκτηση: οποιαδήποτε εργασία της οποίας το κύριο αποτέλεσμα είναι ότι απόβλητα εξυπηρετούν ένα χρήσιμο σκοπό αντικαθιστώντας άλλα υλικά.

Σύμφωνα με το δημοσιευμένο οδηγό της δράσης, οι κύριες κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών περιλαμβάνουν:

• Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα χώρο, έως 25% του επενδυτικού σχεδίου.
• Μηχανήματα – εξοπλισμό, έως 100% του επενδυτικού σχεδίου.
• Μεταφορικά μέσα, έως 30% του επενδυτικού σχεδίου.
• Πιστοποίηση συστημάτων και δαπάνες εργαστηριακών δοκιμών, έως 5% του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι του ποσού των 7.000 ευρώ ανά σύστημα διαχείρισης.
• Απόκτηση, επικύρωση και προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έως 5% του επενδυτικού σχεδίου.
• Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, έως 15% του επενδυτικού σχεδίου.
• Εξειδικευμένα λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού, έως 10% του επενδυτικού σχεδίου.
• Τεχνική/συμβουλευτική υποστήριξη, έως 10% του επενδυτικού σχεδίου.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της πρότασης.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 400.000 ευρώ και μεγαλύτερος των 3.000.000 ευρώ. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 18 μήνες. Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης κυμαίνεται ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, την περιφέρεια υλοποίησης της επένδυσης και το είδος της δαπάνης, από 20% έως 55%.

Αναλυτικά στοιχεία της πρόσκλησης μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα: www.antagonistikotita.gr

Προτάσεις υποβάλλονται έως 11/12/2020.

* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.